adhezní pojistná smlouva | Knebelversicherungsvertrag | adhesion insurance contract
adverzní selekce (nepříznivý výběr) | adverse Selektion | adverse selection
akciové riziko | Aktienrisiko | equity risk
akreditiv | Dokumentenakkreditiv | letter of credit
aktiva | Aktiva (Vermögensgegenstände) | assets
akumulace | Akkumulation | accumulation
aleatorní (odvážná) smlouva | aleatorischer Vertrag | aleatory contract
alternativní přenos rizika | alternative Risikotransfer | alternative risk transfer
alternativní řešení sporů | alternative Streitbeilegung | alternative dispute resolution (ADR)
alternativní trh | alternativer Markt | alternative market
antiselekce | Antiselektion | selection against the insurer (antiselection)
anuita | Rente | annuity
arestace | Arrest | arrest
asistenční služby | Assistance-Dienstleistungen (Assistenzdienste) | assistance services
asociace | Assoziation (Fachverband, Berufsgenossenschaft) | association (trade association)
asymetrie informací | Informationsasymmetrie | information asymmetry
audit | Abschlussprüfung | audit
auditor | Prüfer (Wirtschaftsprüfer) | auditor
aval | Aval | aval
bagatelní pojistné (příspěvek) | Bagatellbeiträge | minimis premium
bagatelní škody | Bagatellschäden | trivial losses
bankopojištění | Allfinanz (Bancassurance) | bancassurance
Beaufortova stupnice | Beaufort-Skala | Beaufort Scale
bezdůvodné obohacení | ungerechtfertigte Bereicherung | unjustified enrichment
bezriziková úroková křivka | risikofreie Zinskurve | risk-free interest rate
bezúhonnost | Unbescholtenheit (Zuverlässigkeit) | proper (integrity, good repute)
běžné placení pojistného | laufende Beitragszahlung | current premium payment
bilanční analýza | Bilanzanalyse | balance sheet analysis
biometrické riziko | biometrisches Risiko | biometric risk
bloková výjimka | Gruppenfreistellung | block exemption
bonifikace | Bonifikation | premium refund
bonita | Bonität | ability to pay
bonus (-malus) | Bonus (Überschussbeteiligung) | bonus
Brusel I | Brüssel I | Brussels I
cash-flow (tok peněz) | Cash-Flow | cash-flow
cedent (postupující pojistitel) | Zedent | cedent
cenné papíry | Wertpapiere | securities
certifikace | Zertifizierung | certification
cese (postoupení) | Zession (Abtretung) | cession
cestovní pojištění | Reiseversicherung | travel insurance
cestovní úrazové pojištění | Reiseunfallversicherung | travel accident insurance
cílové skupiny | Zielgruppen | target group
courtage (poplatek makléři) | Maklergebühr | brokerage
časová hodnota | Zeitwert | current value
časové rozlišení | Rechnungsabgrenzungsposten | accruing (accrual basis)
částka ohrožená rizikem (riziková částka) | Risikosumme | sum at risk
čekací doba | Wartezeit | waiting period
Česká asociace pojišťoven | NULL | NULL
četnost škod (škodní frekvence) | Schadenhäufigkeit | loss frequency
členský stát, ve kterém se nachází riziko | Mitgliedstaat, in dem das Risiko belegen ist | Member State in which the risk is situated
členský stát závazku | Mitgliedstaat der Verpflichtung | Member State of commitment
daň z přidané hodnoty | Mehrwertsteuer | value added tax
deregulace | Deregulierung | deregulation
deriváty | Derivate | derivatives
dispaš (dispašní řízení) | Dispache | general average adjustment
dispašér | Dispacheur | general average adjuster
disponibilní bonusový fond | Überschussfonds | surplus funds
diverzifikace | Diversifikation | diversification
diverzifikace investic | Diversifikation der Kapitalanlagen | investment diversification
diverzifikační efekty | Diversifikationseffekte | diversification effects
dispozitivní a kogentní ustanovení | kogente Bestimmung | mandatory provision (peremptory provision)
dílčí pojištění | Teilversicherung | partial insurance
dlouhodobé škody | Spätschäden (Altlasten) | long-tail claims
doba a lhůta | Zeit und Frist | period and time(-limit)
dobrá víra | Treu und Glauben | good faith
dobrovolné pojištění | freiwillige Versicherung | voluntary insurance
dodatečné pojistné | Zusatzprämien | additional premium
dohled nad skupinou | Gruppenaufsicht | group supervision (solo-plus supervision)
dohled nad zprostředkovateli | Vermittleraufsicht | supervision of intermediaries
dohled v pojišťovnictví | Versicherungsaufsicht | insurance supervision
doložka nejvyšších výhod | Meistbegünstigungsklausel | most favoured nation clause
doložka o jurisdikci | Jurisdiktionsklausel | jurisdiction clause
doložka o prodloužení | Verlängerungsklausel | prolongation clause
domácí tarif | Haustarif | company tariff (internal tariff)
domovský členský stát | Herkunftsmitgliedstaat | home member state
doplňkové pojištění (připojištění) | Zusatzversicherung | supplementary insurance
dopojištění | Nachversicherung | subsequent insurance
doporučení | Empfehlung | recommendation
doručování | Zustellung | delivery
doživotní důchod (renta) | Leibrente | life annuity (annuity throughout life)
druhy pojištění | Versicherungsarten | range of policies
důchod (renta, penze) | Rente | annuity
důchodové dávky | Altersversorgungsleistungen | retirement benefits
důchodové pojištění | Rentenversicherung | annuities
důchodové pojištění pro případ péče | Pflegerentenversicherung | care pension insurance
důchodový systém | Rentensystem | pension system
dumping | Dumping | dumping
dynamizace | Dynamisierung | dynamic adjustment
ekologická újma | Umweltschäden | environmental damage
elektrická zabezpečovací signalizace | elektrische Sicherheitssignalisierung | electrical security alarm and detection
El Niňo | El Niňo | El Niňo
evropská akciová společnost | europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, nachfolgend "SE" genannt) | European public limited-liability company (Societas Europaea or SE)
Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění | Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung | European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Evropský záznam nehody | Unfallberichtformular (Unfallbericht) | Accident Report Form
excedentní smlouva (excedent) | Exzedent (Summenexzedent, Exzedentvertrag) | surplus treaty
externí zajišťování služeb nebo činností (outsourcing) | outsourcing | outsourcing
fakultativně obligatorní smlouva | fakultativer obligatorischer Vertrag (Rückversicherungsvertrag) | facultative obligatory treaty
fakultativní zajištění | fakultative Rückversicherung | facultative reinsurance
FATCA | FATCA | FATCA
financování terorismu | Finanzierung des Terrorismus | terrorist financing
finanční deriváty | Finanzderivate | financial derivatives
finanční dohled | Finanzaufsicht | financial supervision
finanční konglomerát | Finanzkonglomerat | financial conglomerate
finanční poměrové ukazatele | Finanzkennzahlen | financial ratios
finanční riziko | Finanzrisiko | financial risk
finanční služby | Finanzdienstleistungen | financial services
finanční umístění | Finanzplazierungen | financial placements
finanční vzdělávání | Versicherungsausbildung | financial education
finanční zajištění | Finanzsicherheit | financial collateral
finitní zajištění | Finanzrückversicherung | finite reinsurance
firemní identita | Erscheinungsbild (Unternehmensidentität) | corporate identity
FLEXA | FLEXA | FLEXA
franšíza (spoluúčast) | Franchise (Konzession) | franchise
frekvence (četnost) škod | Schadenhäufigkeit | loss frequency
fronting | Fronting | fronting
funkce | Funktion | function
garanční fond | Garantiefonds | guarantee fund
garanční (záruční) pojištění | Garantieversicherung | guarantee insurance
gearing | Verschuldung | gearing
goodwill | Firmenansehen (Goodwill) | goodwill
hasicí přístroj | Feuerlöscher | fire extinguisher
havarijní certifikát | Havariezertifikat | statement of loss (survey report)
havarijní komisař | Havariekomissar | average adjuster
havárie | Havarie (Verkehrsunfall) | average (road accident)
hedging | Absicherung | hedging
historické znečištění | Verschmutzungsaltlasten | historic pollution
hodinová doložka | Stundenklausel | hours clause
hodnocení rizika | Risikoprüfung | risk assessment
hodnota netto aktiv | Nettovermögen | net assets value
hodnota odkupného | Rückkaufswert | surrender value (redemption value)
hodnota ohrožená rizikem (hodnota v riziku) | Value-at-Risk | value at risk
hodnota zvláštní obliby (sběratelská hodnota) | Liebhaberwert | sentimental value (collector´s value)
hospitalizace | Hospitalisierung (Krankenhausaufenthalt) | hospitalisation
hospodářská soutěž | Wettbewerb | competition
hostitelský členský stát | Aufnahmemitgliedstaat | host member state
hranice (pojistné) smlouvy | Vertragsgrenzen | contract boundaries
hraniční pojištění | Grenzversicherung | frontier insurance
hromadná (masová) škoda | Massenschaden | series of losses
hromadná (skupinová) žaloba | Sammelklage | class action
hrubá nedbalost | grobe Fahrlässigkeit | gross negligence
hrubé předepsané pojistné | gebuchte Bruttoprämien | gross premium written
hustota pojištění | Versicherungsdichte | insurance density
chronická nemoc | chronische Krankheit | chronic disease
identifikační číslo vozidla | Fahrzeug-Identifizierungsnummer | vehicle identification number (VIN)
imaginární zisk | imaginärer Gewinn | imaginary profit
indexace | Summenanpassungsklausel | indexing
indexové pojištění | Indexversicherung | indexed insurance
individuální sazby | individuelle Tarife (individuelle Sätze) | individual rates
individuální úrazové pojištění | individuelle Unfallversicherung | personal accident insurance
inflace | Inflation | inflation
informační povinnosti | Informationspflichten | obligations to disclose information (information duties)
insolvence | Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit) | insolvency
instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění | Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung | institution for occupational retirement provision (IORP)
institucionální investor | institutioneller Investor | institutional investor
Insurance Europe | Insurance Europe | Insurance Europe
interní model | internes Modell | internal model
invalidita (pracovní neschopnost) | Behinderung (Berufs- und Erwerbsunfähigkeit) | disability
investice | Kapitalanlage | investment
investiční fond | Investitionsfonds | investment fund
investiční rizika | Kapitalanlagenrisiken | investment risks
investiční společnost | Investmentgesellschaft | investment company
jediná licence | einzige Zulassung | single licence
jediné pojistné | einzige Prämie | single premium
jednání ve shodě | abgestimmtes Verhalten | concerted practice
jednorázové pojistné | Einmalbeitrag (einmalige Prämie) | single premium
jednorázové pojistné plnění | einmalige Versicherungsleistung | lump sum benefit
judikatura | Rechtssprechung | judicial decisions
kabotáž | Kabotage | cabotage
kalkulace pojistného | Beitragskalkulation | premium calculation
kapacita | Kapazität | capacity
kapitál | Eigenmittel | own funds
kapitálová hodnota | Kapitalwert | present value of life policy (capital value)
kapitálové vybavení | Kapitalausstattung | capital equipment
kapitálové životní pojištění | Kapitallebensversicherung | capital life assurance
kaptivní pojišťovna | captive Versicherung | captive insurance company
kaptivní zajišťovna | captive Rückversicherung | captive reinsurance company
karenční lhůta (doba) | Karenzzeit | qualifying period for benefit
kaskopojištění (havarijní pojištění) | Kaskoversicherung | hull insurance
katastrofické dluhopisy | Katastrophenbonds (Katastrophenanleihen) | catastrophe bonds
katastrofická rezerva | Katastrophenrückstellung | catastrophe provision
katastrofické riziko | Katastrophenrisiko | catastrophe risk
katastrofický model | Katastrophenmodell | catastrophe model
klient | Kunde | customer
klíčové funkce | Schlüsselaufgaben | key functions
Kodex etiky v pojišťovnictví | Ethik-Kodex in der Versicherungswirtschaft | Code of Ethics in Insurance Industry
kolektivní (skupinové) pojištění | Kollektiv-Versicherung (Gruppenversicherung) | collective policy (collective insurance)
kombinovaná provozní kvóta | Schaden-Kosten Quote | combined operating ratio
kombinované pojištění | kombinierte Versicherung | combined insurance
kompozitní pojistitel | Kompositversicherer | composite insurer
koncentrace rizika | Konzentration des Risikos | risk concentration
koncentrace tržního rizika | Marktrisikokonzentrationen | market risk concentrations
kongruence (odpovídající aktiva) | Kongruenz | matching assets
kontingentní (podmíněná) provize | Provision auf den realisierten Gewinn | contingent commission
kontraktační povinnost | Annahmepflicht | duty (obligation) of acceptance
kontrola | Kontrolle | control
kontrola (hloubková) klienta | Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden | customer due diligence
konverze | Umwandlung | conversion
koordinační směrnice | Koordinierungsrichtlinien | coordination directives
krátkodobé pojištění | kurzfristige Versicherung | short term insurance
kreditní rating (hodnocení) | Bonitätprüfung | credit rating
krupobití | Hagel | hail
křížový prodej | Querverkäufe | cross selling
kulanční likvidace | Kulanzentschädigung (Kulanzregulierung) | ex-gratia payment
kvalifikovaná účast | qualifizierte Beteiligung | qualifying holding
kvótové zajištění | Quotenrückversicherung | quota share reinsurance
latentní škoda | Latenzschaden | latent claim
letecké pojištění | Luftfahrtversicherung | aviation insurance
lékařská prohlídka | ärztliche (medizinische) Untersuchung | medical examination
likvidační řízení | Liquidationsverfahren | winding up proceedings
likvidátor (pojišťovny) | Liquidator | liquidator
likvidátor (pojistných událostí) | Schadenregulierer (Gutachter) | adjuster (loss adjuster)
likvidita | Liquidität | liquidity
limit pojistného plnění | Limit (Grenze,Beschränkung) | limit
limity investičního rizika | Kapitalanlagengrenzen | investment risk limits
lineární pojistné plnění | lineare Versicherungsleistung | linear benefit (linear compensation)
lomené pojištění | gebrochene Versicherung | fractional insurance
loupež | Raub | robbery
majetkové škody | Vermögensschäden | damage to property
makléřský pool | Maklerpool | broker pool
malus | Malus | malus
marketing | Marketing | marketing
maximální možná škoda | Höchstmöglichschaden | maximum possible loss (MPL)
mez znehodnocení | Entwertungsgrenze | limit of depreciation
meze (limity) odškodnění | Entschädigungsgrenzen | limits of compensation
Mezinárodní dohoda o podílení se mezi odpovědnostním pojistitelem a pojistitelem havarijního pojištění | Internationale Teilungsvereinbarung zwischen Haftpflichtversicherer und Kaskoversicherer | International Sharing Agreement between Liability and Own D
Mezinárodní konvence o vracení odcizených vozidel | Internationale Konvention für die Rückholung gestohlener Fahrzeuge | International Convention for the Recovery of Stolen Vehicles (ICRV)
mezinárodní pojistné právo soukromé | Internationales Versicherungsprivatrecht | international insurance private law
mezinárodní standardy účetního výkaznictví | Internationale Rechnungslegungsstandards | International Financial Reporting Standards (IFRS)
měkký trh | weicher Markt | soft market
měnové riziko | Wechselkursrisiko | currency risk
minimální částky (limity) | Mindestdeckungssummen | minimum amounts
minimální výše garančního fondu | Mindestgarantiefonds | minimum guarantee fund
minimální kapitálový požadavek | Mindestkapitalanforderung | minimum capital requirement
minimální záruka návratnosti | Mindestertragsgarantien | minimum return guarantees
míra rizika | Risikomaß | risk measure
míra solventnosti | Solvabilitätsspanne | solvency margin
místo pojištění | Versicherungsort | place of insurance
mlčenlivost | Geheimhaltung | confidentiality
množné pojištění | Mehrfachversicherung | multiple insurance
modely pojišťování katastrofických rizik - povodní | Modelle der Versicherung der Katastrophenrisiken – Überschwemmung | models of insurance of catastrophic risks – floods
modul rizika selhání protistrany | Gegenparteiausfallrisikomodul | counterparty default risk module
montážní pojištění proti všem rizikům | Montageversicherung | erection all risks insurance (EAR insurance)
morální hazard | moralisches Risiko | moral hazard
morbidita (nemocnost) | Morbidität | morbidity
motorové vozidlo | Kraftfahrzeug | motor vehicle
nadúmrtnost | Übersterblichkeit | excess mortality
nahodilá událost | zufälliges Ereignis (unvorhergesehenes Ereignis) | fortuitous event
náhlé znečištění | plötzliche Umweltverschmutzung | sudden pollution
náhoda | Zufall | fortuity (chance)
náhrada škody (a nemajetkové újmy) | Entschädigung | indemnity (compensation for damage)
nařízení | Verordnung | regulation
nastalá, ale nehlášená škoda | Spätschaden | incurred but not reported loss (IBNR)
naturální náhrada (plnění) | Naturalersatz | replacement in kind
navýšení kapitálového požadavku | Kapitalaufschlag | capital add-on
náklady na likvidaci škod | Schadenregulierungskosten | loss adjustment expenses
náklady na vyčištění | Sanierungskosten | clean-up costs
námořní pojištění | Seeversicherung (Transportversicherung) | wet marine insurance
nárok | Anspruch | claim
následná škoda | Folgeschaden | consequential loss
návratnost použitého kapitálu | Rendite auf dem eingesetzten Kapital | return on capital employed (ROCE)
návrh pojistné smlouvy | Versicherungsantrag | insurance proposal (policy application)
nebezpečí | Gefahr | peril
nedbalost | Fahrlässigkeit | negligence
nehmotný majetek | immaterielle Vermögenswerte | intangible assets
nejistá budoucí událost | ungewisses künftiges Ereignis | uncertain future event
nekalá soutěž | unlauterer Wettbewerb | unfair competition
nemajetková újma | immaterialler Schaden | other than proprietary loss
nemoc z povolání | Berufskrankheit | occupational disease
nemovitostní riziko | Immobilienrisiko | property risk
neomezené krytí (pojištění) | unbegrenzte Deckung | unlimited cover
nepojistitelné sporty | unversicherbare Sporte | uninsurable sports
nepojistitelnost | Unversicherbarkeit | uninsurability
neproporcionální zajištění | nichtproportionale Rückversicherung | non-proportional reinsurance
nepředvídaná škoda | unvorhergesehener Schaden | unforseeable loss (claim, damage)
nepřímý obchod | indirektes Geschäft | indirect business
netechnická rizika | nichttechnische Risiken | non-technical risks
netto pojistné | Netto-Prämien | net premium
netto předepsané pojistné | gebuchte Nettobeiträge | net premium written
nezasloužené pojistné | unverdiente Prämien | unearned premium
nezávazné směrnice netto pojistného | unverbindliche Netto-Prämienrichtlinien | not binding netto-premium guidelines
nezrušitelné nároky na důchod | unverfallbare Rentenanwartschaften | vested pension rights
neživotní katastrofické riziko | Nichtlebenskatastrophenrisiko | non-life catastrophe risk
neživotní pojištění | NIcht-Lebensversicherung | non-life insurance
nová hodnota (cena) | Neuwert | replacement value
nová produkce | neue Produktion | new business
nulita (neplatnost od samého počátku) | Nichtigkeit | invalidity
obecné pokyny a doporučení | Leitlinien und Empfehlungen | guidelines and recommendations
obecný (veřejný) zájem | Allgemeininteresse | general good
obchodní plán | Geschäftsplan | scheme of operations
obchodní zastoupení | Handelsvertretung | commercial agency
obchodní značka | Marke | brand
objektivní odpovědnost | verschuldensunabhängige Haftung | no fault liability
objektivní riziko | objektives Risiko | objective risk (true risk, physical risk)
obligatorně-fakultativní zajištění | obligatorisch-fakultative Rückversicherung | obligatory-facultative reinsurance
obligatorní zajišťovací smlouva | obligatorische Rückversicherungsvertrag | obligatory reinsurance treaty
obnosové pojištění | Kapitalversicherung | capital assurance
obodování | Scoring | scoring
obvyklá cena | gemeiner Wert | fair market value
oceňovací riziko | Risiko von Bewertung | evaluation risk
oceňování aktiv a závazků | Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | valuation of assets and liabilities
odborná péče | professionelle Pflege (professionelle Betreuung, professionelle Sorgfalt) | professional care
odborná způsobilost | Fachkompetenz (berufliche Fähigkeiten) | professional competence (fit)
odcizení věci loupeží | Diebstahl der Sache durch Raub (Diebstahl/Raub) | property theft by robbery
oddělená správa | Trennung der Verwaltung | separation of management
oddělení odvětví | Spartentrennung | separation of (insurance) classes
odkupné (odbytné) | Rückkauf | surrender
odložené nároky na důchod | ruhende Rentenansprüche | dormant pension rights
odmítnutí plnění | Ablehnung der Versicherungsleistung | refusal of claim
odnětí povolení | Entzug der Lizenz | withdrawal of licence
odpovědnost | Haftpflicht | liability
odpovědnost makléře | Maklerhaftung | broker´s liability
odpovědnost z provozu letadla | Lufthaftpflicht | aircraft liability
odpovědnost z provozu vozidla pro učitele autoškol | Fahrlehrer-Haftpflicht | driving instructors third party liability
odpovědnost za výrobek | Produkthaftung | product liability
odpovídající aktiva | Kongruenz | matching assets
odstoupení | Rücktritt | withdrawal (avoidance)
ochrana spotřebitele | Verbraucherschutz | consumer protection
ochrana životního prostředí | Umweltschutz | environmental protection
ochranná lhůta | Schutzfrist | protected period
omezení rizika | Risikobegrenzung | limitation of risk
operace umořování kapitálu | Kapitalisierungsgeschäfte | capital redemption operations
operační riziko | text-indent: 0pt | text-align: left
ORSA | ORSA (unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung) | ORSA (own risk and solvency assessment)
osoba v klíčové funkci | Inhaber der Schlüsselfunktion | key function holder
osobní údaje | personenbezogene Daten | personal data
osvobození od povinnosti plnění | Leistungsfreiheit | release from duty to indemnify (exemption of duty to indemnify)
ozdravný plán | Finanzierungsplan | restoration plan
oznamovací povinnost | Anzeigepflicht | notification duty
oznámení škodné události | Schadenmeldung (Schadenanzeige) | claim notification
PEICL | Grundregeln des europäischen Versicherungsvertragsrechts | Principles of European Insurance Contract Law
penzijní fond | Pensionsfonds | pension fund
penzijní plán | Altersversorgungssystem | pension scheme
penzijní pokladny | Pensionskassen | retirement funds
penzijní připojištění | Zusatzrente | supplementary pension
péče o kmen | Bestandspflege | portfolio care
pilíř důchodového systému | Säule des Pensionssystems (Säule des Rentensystems) | pillar of pension system
písemná forma | schriftliche Form | in writing
platby v naturáliích | Naturalleistungen | payments in kind
plná moc pro makléře | Maklervollmacht | power of attorney
pobočka | Zweigniederlassung | branch
pobřežní rizika | Offshore-Risiken | offshore risks
počátek pojištění | Beginn der Versicherung | policy inception (inception of insurance cover, technical inception of insurance)
podezřelý obchod | verdächtiges Geschäft | suspected business
podíl na zisku (na přebytku) | Überschussbeteiligung | share in profit (bonus dividend, gain-sharing)
podmíněná (kontingentní) provize | Provision auf den realisierten Gewinn | contingent commission
podnikatelské pojištění | Geschäftsversicherung | trader´s (combined) policy
podnikatelské riziko | Geschäftsrisiko | business (commercial, entrepreneunial) risk
podpojištění | Unterversicherung | underinsurance
podpůrná pokladna | Unterstützungskasse | friendly society
področní pojištění | unterjährige Versicherung | insurance for less than a year
podřízený dluh | nachrangige Schuldverschreibung | subordinated debt
pojistitel | Versicherer | insurer
pojistitelnost | Versicherbarkeit | insurability
pojistka | Versicherungsschein | policy
pojistná částka | Versicherungssumme | sum insured
pojistná daň | Versicherungssteuer | insurance tax
pojistná doba | Versicherungsdauer | duration of cover (period insured)
pojistná hodnota | Versicherungswert | insurance value (insured value)
pojistná matematika | Versicherungsmathematik | actuarial mathematics
pojistná odvětví | Versicherungssparten (Versicherungszweige) | insurance classes
pojistná smlouva | Versicherungsvertrag | insurance contract (insurance policy)
pojistná událost | versichertes Ereignis (Versicherungsfall) | insured event (claim)
pojistná věda | Versicherungswissenschaft | insurance science
pojistné | Prämie (Beitrag) | premium
pojistné nebezpečí | Gefahr (Versicherungsgefahr) | (insurance) peril
pojistné odvědví | Versicherungszweig (Versicherungssparte) | class of insurance
pojistné plnění | Versicherungsleistung | insurance benefit
pojistné podmínky | Versicherungsbedingungen | insurance conditions (policy conditions, insurance terms and conditions)
pojistné právo | Versicherungsrecht | insurance law
pojistné riziko | Versicherungsrisiko | insurance hazard
Pojistné rozpravy | Versicherungsgespräche | Insurance Transactions
pojistněmatematická úprava | versicherungsmathematische Anpassung | actuarial adjustment
pojistněmatematická funkce | versicherungsmathematische Funktion | actuarial function
pojistnětechnická rizika | versicherungstechnische Risiken | underwriting risks
pojistník | Versicherungsnehmer | policyholder (policy holder)
pojistný kmen | Versicherungsbestand | insurance portfolio
pojistný matematik (aktuár) | Aktuar | actuary
pojistný podvod | Versicherungsbetrug | insurance fraud
Pojistný obzor | Versicherungshorizont | Insurance Horizon
pojistný trh | Versicherungsmarkt | insurance market
pojistný zájem | versicherbares Interesse | insurable interest
pojištění | Versicherung | insurance
pojištění budov | Gebäudeversicherung | buildings insurance
pojištění cestovních zavazadel | Reisegepäckversicherung | baggage insurance
pojištění cizího pojistného rizika/nebezpečí | Versicherung für fremde Rechnung | insurance for account of another
pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici | Krankenhaustagegeldversicherung | insurance of daily benefits during hospitalisation
pojištění denní nemocenské dávky | Krankentagegeldversicherung | insurance of daily sickness compensation
pojištění domácnosti | Hausratversicherung | contents insurance (household contents insurance)
pojištění druhého rizika | Zweitrisikoversicherung | insurance of second risk
pojištění elektroniky | Elektronikversicherung | electronics insurance
pojištění filmů | Filmversicherung | film insurance
pojištění finančních ztrát | Versicherung der finanziellen Verluste | insurance of financial losses (pecuniary insurance)
pojištění FLEXA | FLEXA – Deckung | Flexa cover (Flexa perils insurance)
pojištění hrubé stavby | Rohbauversicherung | insurance of shell of building
pojištění hudebních nástrojů | Musikinstrumenteversicherung | musical instruments insurance
pojištění hypotéky | Hypothekenversicherung | mortgage insurance
pojištění jatečných zvířat | Schlachttierversicherung | slaughter livestock insurance
pojištění jízdních kol | Fahrradversicherung | cycle insurance
pojištění k rozhodnému dni | Stichtagsversicherung | insurance to effective date
pojištění klíčové osoby | Schlüsselpersonenversicherung | key person insurance (keyman insurance)
pojištění kmotrovství | Patenschaftsversicherung | godparents insurance
pojištění koní | Pferdeversicherung | equine insurance
pojištění kosmických letů | Raumfahrtversicherung | space flight insurance (space travel insurance)
pojištění kreditních karet | Kreditkartenversicherung | credit card insurance (policy)
pojištění léčebných výloh | Versicherung der Behandlungskosten (Versicherung der Krankheitskosten, Reisekrankenversicherung) | insurance of medical expenses
pojištění lékařských předpisů (receptů) | Rezeptversicherung | medical prescription insurance
pojištění loveckých zbraní | Jagdwaffenversicherung | hunting weapons insurance
pojištění majetku | Sachversicherung | general insurance
pojištění mopedů | Mopedversicherung | moped insurance
pojištění motorových vozidel | Kraftfahrtversicherung | motor insurance
pojištění na novou hodnotu (cenu) | Neuwertversicherung | replacement value insurance (new for old insurance, reinstatement value insurance)
pojištění na plnou hodnotu | Vollwertversicherung | insurance for full value
pojištění nákladů neuskutečněné cesty | Reiserücktrittskostenversicherung | travel cancellation insurance (travel resignation cost insurance)
pojištění nákladů spojených se stažením výrobku z trhu | Rückrufkostenversicherung | recall costs insurance
pojištění námořního kaska | Seekaskoversicherung | hull insurance
pojištění obecné odpovědnosti | allgemeine Haftpflichtversicherung | general liability insurance
pojištění odpovědnosti | Haftpflichtversicherung | liability insurance
pojištění odpovědnosti advokáta | Haftpflichtversicherung des Advokaten | solicitor´s liability insurance
pojištění odpovědnosti auditora | Haftpflichtversicherung des Wirtschaftsprüfers | auditor´s liability insurance
pojištění odpovědnosti autorizovaného inspektora | Haftpflichtversicherung des autorisierten Inspektors | authorized inspector´s liability insurance
pojištění odpovědnosti autorizované osoby | Haftpflichtversicherung der autorisierten Person | authorized person liability insurance
pojištění odpovědnosti daňového poradce | Haftpflichtversicherung des Steuerberaters | tax adviser liability insurance
pojištění odpovědnosti dražebníka | Haftpflichtversicherung des Auktionators | auctioneer´s liability insurance
pojištění odpovědnosti drážního dopravce | Haftpflichtversicherung des Eisenbahnverfrachters | rail carrier´s liability insurance
pojištění odpovědnosti energetického auditora | Haftpflichtversicherung des energetischen Prüfers | auditor of energy liability insurance
pojištění odpovědnosti insolvenčního správce | Haftpflichtversicherung des Insolvenzverwalters | insolvency administrator´s liability insurance
pojištění odpovědnosti koncesionáře | Haftpflichtversicherung des Konzessionärs | concessionary´s liability insurance
pojištění odpovědnosti lékaře či lékárníka | Arzthaftpflichtversicherung | liability insurance for physician
pojištění odpovědnosti majitelů zvířat | Tierhalter-Haftpflichtversicherung | pet owner liability insurance (animal holder´s liability insurance)
pojištění odpovědnosti notáře | Haftpflichtversicherung des Notars | (public) notary´s liability insurance
pojištění odpovědnosti patentového zástupce | Haftpflichtversicherung des Patentanwalts | patent attorney´s liability insurance
pojištění odpovědnosti pojišťovacího zprostředkovatele | Haftpflichtversicherung des Versicherungsvermittlers | liability insurance of insurance intermediary
pojištění odpovědnosti podniků | Betriebshaftpflichtversicherung | liability insurance for businesses
pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb | Haftpflichtversicherung des Anbieters von Gesundheitsdienstleistungen | liability insurance of health services provider
pojištění odpovědnosti při lovu zvěře | Jagdhaftpflichtversicherung | hunting liability insurance
pojištění odpovědnosti při provozu skládky | Haftpflichtversicherung für Betrieb von Abfalldeponien | liability insurance in case of waste site operation
pojištění odpovědnosti při rekvalifikaci | Haftpflichtversicherung für Fall der Umschulung | liability insurance in case of re-qualification
pojištění odpovědnosti při poskytování sociálních služeb | Haftpflichtversicherung bei Gewährung der Sozialdienstleistungen | liability insurance in case of provision of social services
pojištění odpovědnosti při výkonu činnosti dítětem | Haftpflichtversicherung für Fall der Kindertätigkeit | liability insurance in case of execution of activity by a child
pojištění odpovědnosti soudního exekutora | Haftpflichtversicherung des Exekutors | judicial executor´s liability insurance
pojištění odpovědnosti veterinárního lékaře | Tierarzthaftpflichtversicherung | veterinary surgeon´s liability insurance
pojištění odpovědnosti v případě klinického hodnocení | Haftpflichtversicherung im Fall der klinischen Bewertung | liability insurance in case of clinical assessment
pojištění odpovědnosti v případě závažné havárie | Haftpflichtversicherung für schwere Unfälle | liability insurance in case of major accidents
pojištění odpovědnosti v souvislosti s odběrem lidských orgánů | Haftpflichtversicherung im Zusammenhang mit Extraktion der Körperorgane | liability insurance in connection with extracting of body organs
pojištění odpovědnosti z klinických zkoušek | Haftpflichtversicherung im Fall der klinischen Prüfungen (Versuche) | iability insurance in case of clinical tests
pojištění odpovědnosti z provozu letadla | Luftfahrzeughaftpflichtversicherung | aircraft liability insurance
pojištění odpovědnosti z provozu lodě | Haftpflichtversicherung für Seeschiffe | liability insurance for ships
pojištění odpovědnosti z provozu plavidla | Haftpflichtversicherung für Flussschiffe | liability insurance for vessels
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla | Kfz-Haftpflichtversicherung | motor third party liability insurance
pojištění odpovědnosti za jadernou škodu | Haftpflichtversicherung für nukleare Schäden | liability insurance for nuclear damage
pojištění odpovědnosti za majetkovou škodu | Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung | property damage liability insurance
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti | Haftpflichtversicherung für Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder | directors and officers liability insurance (D&O)
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí | Umwelthaftpflichtversicherung | environmental liability insurance
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou požárem | Feuerhaftungsversicherung | fire liability insurance
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním myslivosti | Jagdhaftpflichtversicherung | hunting liability insurance
pojištění odpovědnosti za výrobek | Produkthaftpflichtversicherung | product liability insurance
pojištění odpovědnosti ze sociálně-právní ochrany dětí | Haftpflichtversicherung für sozialrechtliche Kinderschutz | liability insurance for socio-legal protection of children
pojištění osob | Personenversicherung | insurance of persons (personal insurance)
pojištění parkovišť | Parkplatzversicherung | insurance of parking spaces
pojištění pasiv (závazků) | Passivenversicherung | insurance of liabilities
pojištění pneumatik a kol | Reifen- und Räderversicherung | tyres and wheels insurance
pojištění pole | Flurenversicherung | field insurance
pojištění politického rizika | Versicherung der politischen Risiken | political risk insurance
pojištění pracovního úrazu | Versicherung von Arbeitsunfall | insurance of accident at work
pojištění práv vlastníka | Rechtstitelversicherung | title insurance
pojištění právní ochrany | Rechtsschutzversicherung | legal expenses insurance
pojištění profesní odpovědnosti | Berufshaftpflichtversicherung | professional liability insurance
pojištění pro případ deště | Regenversicherung | pluvious insurance
pojištění pro případ dědické daně | Erbschaftssteuerversicherung | heir tax insurance
pojištění pro případ dětské obrny | Kinderlähmungsversicherung | poliomyelitis insurance
pojištění pro případ dlouhodobé péče | langfristige Pflegeversicherung | long-term care insurance
pojištění pro případ dožití | Erlebensfallversicherung | endowment assurance
pojištění pro případ invalidity | Invaliditätsversicherung | disability insurance
pojištění pro případ lesních požárů | Waldbrandversicherung | forest fire insurance
pojištění pro případ loupeže v bance | Raubversicherung für Banken | insurance against robbery in bank (bank robbery insurance)
pojištění pro případ nedbalosti (zanedbání povinné péče) | Versicherung gegen Fahrlässigkeit | malpractice insurance
pojištění pro případ omylu nebo opomenutí | Irrtümer und Auslassungen Versicherung | errors and omissions coverage (E&O)
pojištění pro případ opotřebování domu | Hauslebensversicherung | insurance for lifetime of house
pojištění pro případ péče | Pflegeversicherung | care insurance
pojištění pro případ platební neschopnosti cestovní kanceláře | Reiseinsolvenzversicherung | insurance against bankruptcy of travel agencies
pojištění pro případ počítačového pirátství | Hackerversicherung (Virenversicherung) | hacker insurance
pojištění pro případ použití tažného háku | Hakenlastversicherung | insurance for use of towing device
pojištění pro případ povodně | Überschwemmungsversicherung (Versicherung gegen Hochwasser) | flood insurance
pojištění pro případ pracovní neschopnosti | Berufsunfähigkeitsversicherung | disability insurance
pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání | Berufsunfall- und Berufskrankheitversicherung | workers compensation (workmen´s compensation)
pojištění pro případ přerušení provozu | Betriebsunterbrechungsversicherung | business interruption insurance
pojištění pro případ smrti | Todesfallversicherung | term assurance (term life assurance, whole life assurance)
pojištění pro případ smrti dítěte | Kindertodesfallversicherung | childs´ whole life insurance
pojištění pro případ špatného počasí | Wetterversicherung (Schlechtwetterversicherung) | weather insurance
pojištění pro případ únosu | Versicherung gegen Entführung und Erpressung | kidnap & ransom insurance
pojištění pro případ vloupání nebo krádeže | Einbruch-Diebstahl Versicherung | burglary and theft insurance
pojištění pro případ vodovodních škod | Leitungswasserversicherung (Leitungswasserschadenversicherung) | water damage insurance
pojištění pro případ vulkanické erupce | Versicherung der vulkanischen Eruption | volcano coverage
pojištění pro případ vyvlastnění | Versicherung für Enteignungsfall | expropriation cover
pojištění pro případ výkupného | Lösegeldversicherung | kidnap and ransom insurance
pojištění pro případ zemětřesení | Erdbebenversicherung | earthquake insurance
pojištění pro případ zneužití důvěry | Vertrauensschadenversicherung | fidelity guarantee policy
pojištění pro případ ztráty klíčů | Schlüsselverlustversicherung | key loss insurance
pojištění pro případ ztráty nájemného | Mietverlustversicherung | insurance of rental income loss
pojištění pro případ ztráty pilotní licence | Pilotlizenzverlustversicherung | insurance of pilot licence loss
pojištění pro případ živelní události | Elementarschadenversicherung | insurance against natural hazards
pojištění pro tropické oblasti | Tropenversicherung | tropical insurance
pojištění prvního rizika | Versicherung für erstes Risiko | first loss insurance
pojištění příjmu (pro případ zachování příjmu) | Einkommenschutzversicherung (Verdienstausfallversicherung) | income protection insurance
pojištění rizik na moři | Offshore-Versicherung (meerestechnische Versicherung) | offshore insurance
pojištění říčního kaska | Flußkaskoversicherung | river hull insurance
pojištění s důchodovou opcí | Optionsrentenversicherung | insurance with pension option (insurance with annuity option)
pojištění skel | Glasversicherung | glass insurance
pojištění skladů | Lagerversicherung | insurance of stocks
pojištění spojených životů | verbundene Lebensversicherung | joint life death policy
pojištění strojů | Maschinenversicherung | machinery breakdown insurance
pojištění šaten (oděvů) | Garderobenversicherung | cloakroom-dress insurance
pojištění televizorů | Fernsehgeräteversicherung | TV sets insurance
pojištění trezorů | Schließfachversicherung | insurance of safes
pojištění uměleckých předmětů | Kunstgegenstände-Versicherung | art objects insurance
pojištění úrazu při provozování myslivosti | Jagdunfallversicherung | insurance against hunting accidents
pojištění úrody (plodin) | Ernteversicherung | crop insurance
pojištění valorů | Valorenversicherung | insurance of specie (insurance of specie in transit)
pojištění vážných chorob | Versicherung für ernste (schwere) Erkrankungen | dread disease insurance (critical illness insurance)
pojištění vícenákladů | Mehrkostenversicherung | insurance of additional costs
pojištění vlastní škody | Eigenschadenversicherung | first party insurance
pojištění vrtných plošin | Versicherung der Bohrplattformen“. | rig insurance
pojištění záruky (kauce) | Kautionsversicherung | suretyship insurance
pojištění záruky (kauce) pro osoby | Personenkautionsversicherung | personal suretyship insurance
pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce | Haftpflichtversicherung im Falle der Insolvenz des Personaldienstleisters | suretyship insurance in case of bankruptcy of (private) employment agency
pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře | Kautionsversicherung im Falle der Insolvenz des Reisebüros | suretyship insurance in case of bankruptcy of travel agency
pojištění (náhrady) zubů | Zahnersatzversicherung | dental prostheses insurance (insurance of artificial denture)
pojištění zvířat | Tierversicherung | pet insurance (animal insurance, live stock insurance)
pojištění živelních škod | Elementarschadenversicherung | insurance against natural hazards
pojištěnost (celková) | Durchdringung | penetration
pojištěný | Versicherte (versicherte Person) | assured (assured person)
pojišťovací agent | Versicherungsagent | insurance agent
pojišťovací činnost | Versicherungstätigkeit | insurance activity
pojišťovací makléř | Versicherungsmakler | insurance broker
pojišťovací ombudsman | Versicherungsombudsmann | insurance ombudsman
pojišťovací pool | Versicherungspool | insurance pool
pojišťovací zprostředkovatel | Versicherungsvermittler | insurance intermediary
pojišťovna | Versicherung (Versicherungsanstalt, Versicherungsgesellschaft) | insurance undertaking (insurance company)
pojišťovnictví | Versicherungswirtschaft | insurance industry
politická rizika | politische Risiken | political risks
politicky exponované osoby (PEO) | politisch exponierte Personen | politically exposed persons (PEPs)
poměrná nedbalost | Mitverschulden | comparative negligence
poměrné zajištění | anteilige Rückversicherung | pro rata reinsurance
pool | Pool | pool
poplatek za dohled | Gebühr für Aufsicht | supervisory fee
poskytnutí jistoty formou pojištění záruky | Gewährung der Sicherheit durch Kautionsversicherung | provision of security through suretyship insurance
poskytovatel důchodu | Rentenversicherungsträger | pension provider
poškození životního prostředí | umweltbezogene Störungen (Umweltschäden) | environmental impairment
poškození věci | Sachbeschädigung | damage to property
poškozený (poškozená strana) | Geschädigter | injured party
použitelný kapitál | anrechnungsfähiges Kapital | eligible capital (acceptable capital, admitted capital)
povinné finanční zabezpečení pro úložiště oxidu uhličitého | pflichtige Deckungsvorsorge für Ablagerung von Kohlendioxid | obligatory financial security for deposition of carbon dioxide
povinné finanční zajištění pro případ ekologické újmy | pflichtige Deckungsvorsorge im Fall des Umweltschadens | obligatory financial security in case of environmental damage
povinné pojištění finanční záruky | Pflichtversicherung der Sicherheitsleistung | compulsory insurance of financial guarantee
povinné pojištění majetku družstva | Pflichtversicherung der Wohnungsgenossenschaft | compulsory insurance of housing society
povinné pojištění odpovědnosti | Pflichthaftpflichtversicherung | compulsory liability insurance (obligatory liability insurance)
povinné pojištění veřejného skladu | Pflichtversicherung des öffentlichen Lagers | compulsory insurance of public store-house
povinnost mlčenlivosti | Schweigepflicht | duty of confidentiality
povinnost oznámit pojistnou událost | Schadenanzeigepflicht | duty to notify claim
povinnost se pojistit | Versicherungspflicht | duty to take out insurance
povinnost záchrany | Rettungspflicht | salvage duty
povodeň | Überschwemmung | flood
povodňové škody | Überschwemmungsschäden | flood losses
požadavek transparentnosti | Transparenzgebot | requirement of transparency
požadovaná míra solventnosti | geforderte Solvabilitätsspanne | required solvency margin
požár | Feuer | fire
požární pojištění | Feuerversicherung | fire insurance
praní peněz | Geldwäsche | money laundering
pravděpodobná maximální škoda | möglicher Maximalverlust | probable maximum loss“ (PML)
pravidla jednání | Verhaltensregeln | Code of Conduct (Rules of Conduct)
pravidla přijatelnosti klienta | Regeln der Kundenakzeptabilität | rules of customer acceptability (know your customer)
právní akty EU | Rechtsakte der EU | legal acts of EU
právní dohled | Rechtsaufsicht | legal supervision
právní forma pojišťovny | Rechtsform des Versicherungsunternehmens | legal form of insurance undertaking
právní riziko | Rechtsrisiko | legal hazard (legal risk)
prekluzivní (propadná) lhůta | Präklusionsfrist | lapse period
prevence škod | Schadenverhütung | loss prevention
princip čtyř očí | Vier-Augen-Prinzip | four-eyes-principle
princip náhrady škody | Prinzip der Entschädigung | principle of indemnity
princip porušení (zákona) | Verstoßprinzip | breach of law principle
princip solidarity | Solidaritätsprinzip | principle of solidarity
procyklicita | Prozyklizität | procyclicality
prodejní kanál | Vertriebsweg | distribution channel
prognóza rozdělení pravděpodobnosti | Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose | probability distribution forecast
prohlášení o zbavení mlčenlivosti | Schweigepflicht-Entbindungserklärung | declaration on release from confidentiality
promlčení | Verjährung | limitation of actions (statutory bar)
proporcionalita | Verhältnismäßigkeit | proportionality
proporcionální zajištění | proportionale Rückversicherung | proportional reinsurance
protipovodňová opatření | Hochwasservorsorge | flood precaution
protipožární stěna | Feuerwand | firewall
prováděcí technické normy | technische Durchführungsstandards | implementing technical standards
provize | Provision | commission
provize za vedení | Führungsprovision | leading-fee (management commission)
provize ze zajištění (zajistná provize) | Rückversicherungsprovision | reinsurance commission
provizní systém | Provisionssystem | commission systém
provozní poměr | Betriebsverhältnis | operating ratio
provozovna | Niederlassung | establishment
průmyslové pojištění | Industrieversicherung | industrial risks insurance
průmyslové riziko | industrielles Risiko | industrial risk
první pojistné | Erstbeitrag | first premium (initial premium)
prvopojistitel | Erstversicherer | primary insurer
prvotní kapitálový požadavek | anfängliche Kapitalanforderung | initial capital requirement
předběžné opatření (rozhodnutí) | Präjudiz | emergency ruling (preliminary ruling)
předepsané pojistné | gebuchte Beiträge | premium written
přemístění činnosti | Verlagerung der Tätigkeit | relocation of activity
přenositelnost | Portabilität | portability
přepětí | Überspannung | overvoltage
přepojištění | Überversicherung | over-insurance
přepravní pojištění | Transportversicherung | insurance against risk of transport (marine insurance)
přerušení pojištění | Ruhen der Versicherung | suspension of insurance
přerušení provozu | Betriebsunterbrechung | business interruption
převod kmene | Bestandsübertragung | portfolio transfer
přidružená pojištění | angeschlossene Versicherungen | allied lines
přiměřená/reálná hodnota | angemessener Wert (fairer Wert) | fair value
přirážka k pojistnému | Beitragszuschlag | premium loading (supplementary premium, loading on the premium)
přirážka za povolání | Berufszuschlag | loading due to profession
přímá pojistná smlouva | Erstversicherungsvertrag | direct insurance contract
přímé inkaso | Lastschrift | direct debit
přímý nárok | Direktanspruch | direct right of action
přímý pojistitel | Erstversicherer | direct insurer
přímý prodej | Direktvertrieb (Direktverkauf) | direct sales
příslib pojištění | Deckungszusage | cover note (consent for cover)
příslušný (kompetentní) orgán dohledu | zuständige Aufsichtsbehörde | competent supervisory authority
psychologické riziko | psychologisches Risiko | psychology risk
rating | Rating | rating
ratingová agentura | Ratingagentur | credit rating agency
rámcová smlouva | Rahmenvertrag | framework agreement (master contract)
reálná hodnota | beizulegender Zeitwert | fair value
regres | Regress | recourse
regulace pojišťovnictví | Regulierung der Versicherungswirtschaft | regulation of insurance industry
regulační technické normy | technische Regulierungsstandards | regulatory technical standards
regulovaný trh | geregelter Markt | regulated market
reklama | Werbung | advertising
rentabilita (profitabilita) | Rentabilität | profitability
rentabilita (návratnost) vlastního kapitálu | Eigenkapitalrendite | return on equity (ROE)
rentabilita obratu (tržeb) | Umsatzrendite | return on sales (ROS)
reorganizační opatření | Sanierungsmaßnahmen | reorganisation measures
reputační riziko | Reputationsrisiko | reputational risk
retroaktivita | Rückwirkung | retroactivity
retrocese | Retrozession | retrocession
rezerva na nevyřízené pojistné události | Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | provision for claims outstanding
rezerva na nezasloužené pojistné | Rückstellung für Prämienüberträge | provision for unearned premium
rezerva na prémie a slevy | Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung | provision for bonuses and rebates
riziko | Risiko | risk
riziko akumulace (kumulace) | Akkumulationsrisiko | accumulation risk
riziko (ztráty) bonity | Bonitätsrisiko | risk of ability to pay
riziko dlouhověkosti | Langlebigkeitsrisiko | longevity risk
riziko chybného ohodnocení | Risiko der Fehlbewertung | mispricing risk
riziko inflace | Inflationsrisiko | inflation risk
riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti | Invaliditäts-Morbiditätsrisiko | disability – morbidity risk
riziko koncentrace | Konzentrationsrisiko | concentration risk
riziko kreditního rozpětí | Spread-Risiko | spread risk
riziko likvidity | Liquiditätsrisiko | liquidity risk
riziko nákladů v životním pojištění | Lebensversicherungskostenrisiko | life-expense risk
riziko nesouladu aktiv a pasiv | Missverhältnis zwischen Aktiven und Passiven | asset-liability mismatch risk
riziko podtarifování | Untertarifierungsrisiko | underrating risk
riziko pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění | Nichtlebensversicherungsprämien- und –rückstellungsrisiko | non-life premium and reserve risk
riziko revize | Revisionsrisiko | revision risk
riziko růstu | Wachstumsrisiko | risk of growth
riziko selhání managementu | Managementausfallrisiko (Risiko des Versagens des Managements) | management default risk
riziko stárnutí | Alterungsrisiko | ageing risk
riziko storen | Stornorisiko | lapse risk
riziko úmrtnosti | Sterblichkeitsrisiko | mortality risk
riziko úrokové míry | Zinsrisiko (Zinsänderungsrisiko) | interest rate risk
riziko z investic (investiční riziko) | Kapitalanlagenrisiko | investment risk
riziko z účasti | Beteiligungsrisiko | participation risk
riziková částka | Risikosumme | amount at risk
riziková skupina | Risikogruppe | risk group
riziková tolerance | Risikotoleranz (Risikobereitschaft) | risk tolerance
rizikové pojistné | Risikobeitrag | risk premium (burning costs)
rizikové životní pojištění | Risikolebensversicherung | term life insurance (term assurance)
rizikový kapitál | Risikokapital | capital at risk, risk capital
rizikový profil klienta | Kundenrisikoprofil | customer risk profile
roční (účetní) závěrka | Jahresabschluss | annual account
rodinné pojištění | Familienversicherung | family insurance
rovnoprávnost | Gleichberechtigung | equality
rozdělení rizika | Risikoverteilung | division (distribution) of risk
rozhodčí řízení | Schiedsverfahren | arbitration
rozhodnutí | Beschluss | decision
rozložení kapitálových investic | Streuung von Kapitalanlagen | spread of investment
rozložení rizika | Risikostreuung | spread of risk
rozsah pojištění | Versicherungsumfang | scope of cover (range of policies)
rozvaha (bilance) | Bilanz | balance sheet
ručení za provizi | Provisionshaftung | liability for commission
různá pojistná nebezpečí | sonstige Gefahren | miscellaneous perils
řídící a kontrolní systém | Governance-systém | system of governance
Řím I | Rom I | Rome I
Řím II | Rom II | Rome II
řízení (management) aktiv | Vermögensverwaltung | asset management
řízení investičního rizika | Risikomanagement der Kapitalanlagen | investment risk management
řízení rizik(a) | Risiko-Management | risk management
řízení vztahů se zákazníky | Kundenbeziehungsmanagement | customer relationship management (CRM)
samopojištění | Selbstversicherung | self-insurance
samovznícení | Selbstentzündung | spontaneous combustion
sazba (tarif) | Tarif | rate
sázka | Wette | betting
sdílení (nákladů) | Pooling | pooling
sdílení osudu | Schicksalsteilung | sharing of destiny
sdružená pojistná smlouva | kombinierte Versicherung (verbundene Versicherung) | blanket policy (package policy)
sdružené pojištění | gebündelte (kombinierte, verbundene) Versicherung | comprehensive (combined) insurance
sdružování produktů | Bündelungsgeschäft | bundling practice
selekce | Selektion | selection
sídlo | eingetragener Sitz | registered office
skupinová solventnost | Solvabilität der Gruppe | group solvency
skupinové pojištění | Gruppenversicherung | group insurance
skutečné sídlo | Hauptverwaltung | head office
skutečný vlastník | wirtschaftlicher Eigentümer | beneficial owner
sleva z pojistného | Prämienrabatt | premium rebate
směnečné ručení (aval) | Aval | aval
směrnice | Richtlinie | directive
směrnice k netto (ryzímu) pojistnému | Netto-Prämienrichtlinien | directives to net premium
směrnice o organizovaných zájezdech | Pauschalreiserichtlinie | package travel directive
smíšené pojištění | gemischte Versicherung | combined insurance (hybrid insurance)
smlouva o sdílení nákladů | Aufteilung der Kosten (Kostenteilung) | agreement on sharing of costs
smlouva o termínovaných obchodech | Future-Kontrakt | futures contract
smlouva o vyčlenění činnosti | Outsourcing-Vertrag (Auslagerungsvertrag) | outsourcing contract
smluvní svoboda (volnost) | Vertragsfreiheit | freedom of contract
sociální pojištění (zabezpečení) | Sozialversicherung | social insurance (social security)
softwarová škoda | Schaden an Software | damage to software
solventnost | Solvabilität | solvency
solventnostní kapitálový požadavek | Solvenzkapitalanforderung | solvency capital requirement
solventnostní test | Solvenztest | solvency test
sólo dohled | Soloaufsicht | solo supervision
souběžné pojištění | Nebenversicherung | collateral insurance
souběžné provozování pojištění | gleichzeitiges Betreiben von Versicherung | simultaneous operation of insurance
soukromé pojištění | Privatversicherung | private insurance
soukromé zdravotní pojištění | private Krankenversicherung | private health insurance
soukromé životní pojištění | private Lebensversicherung | private life assurance (private life insurance)
soulad (compliance) | Übereinstimmung | compliance
soupojištění | Mitversicherung | co-insurance
speciální (specializovaný) pojistitel | Spezialversicherer | special insurer
spekulativní riziko | spekulatives Risiko | speculative risk
splatnost pojistného | Fälligkeit des Beitrages | due date of premium
společný podnik, společné riziko | Joint-Venture (Kooperationsvereinbarung) | joint venture
spoluúčast | Selbstbehalt (Selbstbeteiligung) | excess (franchise, retention)
spotřebitel | Verbraucher | consumer
spotřebitelské informace | Verbraucherinformationen | consumer information
spotřebitelské smlouvy | Verbrauchervertrag | consumer contract
správa a řízení (společnosti) | Unternehmensführung | corporate governance
správa pojištění | Verwaltung von Versicherungsverträgen | administration of insurance
správní akt | Verwaltungsakt | administrative act
sprinklerová zařízení | Sprinkleranlagen | sprinklers
stanovisko | Stellungnahme | opinion
stanovy | Satzung | statutes
staré zátěže | Altlasten | contaminated sites
starožitnost | Antiquität | antiquity
stav techniky | (letzter) Stand der Technik | state of arts (state of the art)
stavební součásti | Bauteile | building parts
stažení výrobku | Rückruf | recall (product recall)
stornokvóta | Stornoquote | lapse rate (rate of termination)
strojní pojištění | Maschinenversicherung | engineering insurance
strukturní prodej | Strukturvertrieb | structured sales (multi-level sales)
studijní pojištění | Ausbildungsversicherung | educational insurance policy
subjektivní riziko | subjektives Risiko | subjective risk
subrogační právo (regres) | Regress | subrogation right
subsidiarita | Subsidiarität | subsidiarity
substitutivní zdravotní pojištění | substitutive Krankenversicherung | substitutive (substitute) health insurance
sumární pojištění | summarische Versicherung | summary insurance
svatební pojištění | Heiratsversicherung | dowry assurance
svoboda dočasně poskytovat služby | vorübergehende Dienstleistungsfreiheit | freedom to provide temporary services (FOS)
svoboda usazování | Niederlassungsfreiheit | freedom of establishment
systém penzijního připojištění | Zusatzrentensystem | supplementary pension scheme
systém průběžného financování | Umlageverfahren | pay-as-you-go
systém včasného rozpoznání rizika | Risikofrüherkennungssystem | system of early identification (recognition) of risk
systém vnitřní kontroly | internes Kontrollsystem | internal control system
systémová rizika | Systemrisiken | systemic risks
škoda (ztráta) | Schaden | loss (damage, claim)
škodná událost | Schadenereignis | loss event
škodní management | Schadenmanagement | claims managament
škodní náklady | Schadenaufwand | burden of losses
škodní poměr (škodní procento, škodní kvóta) | Schadenquote | claim ratio (loss ratio)
škodní potřeba | Schadenbedarf | claim need (claim requirement)
škodní rezervy | technische Rückstellungen | technical provisions
škodní spis | Schadenakte | claim file
škodní tabulky | Schadentafeln | loss tables
škodní zástupce | Schadenregulierungsbeauftragte | claims representative
škodové pojištění | Schadenversicherung | loss insurance
škody z přepětí | Überspannungsschäden | over tension damage
škody způsobené sazemi | Rußschäden | soot losses
škody způsobené zpětným vzdutím | Rückstauschäden | backwater losses (backflow losses)
Takaful | Takaful | Takaful
taxa | Taxe | tax
technická pojistná doba | technische Versicherungsdauer | technical duration of cover
technická pojištění | technische Versicherungen | technical insurances (engineering lines)
technická rizika | technische Risiken | technical risks
technická úroková míra | technischer Zinssatz | technical interest rate
technická zkušebna | technische Prüfstelle | technical testing centre
technické rezervy | technische Rückstellungen | technical provisions
technické směrnice | technische Richtlinien | technical specifications
technický zisk | technischer Gewinn | technical profit
technický účet | technische Ergebnisrechnung | technical account
techniky snižování rizik | Risikominderungstechniken | risk-mitigation techniques
termínované vklady | Termineinlagen | fixed-term deposits
terorismus | Terrorismus | terrorism
test přiměřenosti závazku | Angemessenheitstest für Verbindlichkeiten | liability adequacy test
tiché (skryté) rezervy | stille Reserven (stille Rücklagen) | hidden reserves
tipař (tichý zprostředkovatel) | stiller Vermittler | silent intermediary
tontina | Tontine | tontine
totální škoda | Totalschaden | total loss
transakce uvnitř skupiny | gruppeninterne Transaktion | intra-group transaction
trvalý nosič (dat) | dauerhafter Datenträger | durable medium
tržní hodnota | Marktwert | market value
tržní kapitalizace | Marktkapitalisierung | market capitalisation
tržní riziko | Marktrisiko | market risk
tržní segmentace | Marktsegmentierung | market segmentation
tržní transparentnost | Markttransparenz | market transparency
třetí státy | Drittstaaten | third countries
třída požáru | Brandklasse | fire class
třídy kapitálu | Klassen der Eigenmittel | tiers of own funds
tsunami | tsunami | tsunami
tuzemská pojišťovna | inländische Versicherungsgesellschaft | domestic insurance company
tvrdý trh | harter Markt (Festmarkt) | hard market
účast | Beteiligung | participation
účastník (penzijního pojištění) | Versorgungsanwärter (Teilnehmer) | member (participant)
účastníci smlouvy (pojištění) | Versicherungsbeteiligte | participants of insurance
účelově vázané fondy | Sonderverband | ring-fenced funds
účet zisku a ztráty (výsledovka) | Gewinn- und Verlustrechnung | profit and loss account (profit and loss report)
účetnictví pojišťoven | Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen | accounting of insurance undertakings
úder blesku | Blitzschlag | lightning stroke
úmrtnostní tabulky | Sterbetafeln | mortality tables
unisex sazba | Unisex Tarif | unisex rate
univerzální životní pojištění | Universal-LIfe-Versicherung | universal life insurance (assurance)
úpadek pojišťovny | Bankrott des Versicherungsunternehmens (Insolvenz des Versicherungsunternehmens) | bankruptcy of insurance undertaking
upisovací riziko | versicherungstechnisches Risiko | underwriting risk
upisovatel | Underwriter (Versicherer) | underwriter
upisování | Zeichnung | underwriting
úplná invalidita | vollständige dauerhafte Invalidität | total permanent disability
upomínka | Mahnung | reminder (notice)
upravený solventnostní kapitálový požadavek | angepaßte Basissolvenzkapitalanforderung | adjusted solvency capital requirement
úraz | Unfall | (bodily) accident, (injury)
úrazová renta (dávka) | Unfallrente | personal accident annuity (bodily injury annuity)
úrazové pojištění | Unfallversicherung | accident insurance (personal accident insurance)
úrazové pojištění s garantovaným vracením pojistného | Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung | personal accident insurance with guaranteed premium return.
úrazové připojištění | Unfallzusatzversicherung | accident rider
úrokové riziko | Zinsrisiko | interest rate risk
úvěrové riziko | Kreditrisiko | credit risk
úvěrové pojištění | Kreditversicherung | credit insurance
úvěrové pojištění leasingu | Leasingkreditversicherung | leasing credit insurance
úzké propojení | enge Verbindungen | close links
valná hromada | Hauptversammlung | general meeting
vandalismus | Vandalismus | vandalism
variabilní životní pojištění | variable Lebensversicherung | variable life insurance
válečné riziko | Kriegsgefahr | war risk
vázaný obchod | Kopplungsgeschäft | tying practice
vázaný pojišťovací zprostředkovatel | vertraglich gebundener Versicherungsvermittler | tied insurance intermediary
velká rizika | Großrisiken | large risks
veřejné zdravotní pojištění | gesetzliche Krankenversicherung | public health insurance
veřejnoprávní pojištění | öffentlich-rechtliche Versicherung | insurance under public law
veřejný ochránce práv | Ombudsmann | ombudsman
věc mimořádné hodnoty | Sache von außenordentlichem Wert | objects of extraordinary value
vichřice | Sturm | strong gale
vinkulace pojistného plnění | Vinkulierung der Versicherungsleistung | loss payee clause
vícekanálový prodej | Multikanalvertrieb (Mehrkanalvertrieb) | multi-channel sale
vícenásobné pojištění | Doppelversicherung | multiple insurance (double-insurance)
vlastní kapitál | Eigenkapital (Eigenmittel) | equity capital (own funds)
vlastní vrub | Selbstbehalt | retention
vlastní zdroje | Eigenmittel | own funds (own resources)
vnější služba | Außendienst | external service (external sales force)
vnitřní audit | interne Revision | internal audit
vnitřní kontrola | interne Kontrolle | internal control
vnitřní nepokoje | innere Unruhen | internal unrest
vnitřní podvod | interner Betrug | internal fraud
vnitřní služba | Innendienst | internal service (indoor staff, inhouse staff)
vnitřní trh | Binnenmarkt | internal market
volatilita | Volatilität | volatility
volba práva | Rechtswahl | choice of law
vozidlo | Fahrzeug | vehicle
vratka pojistného | Rückbeitrag | premium return (premium refund)
vstupní věk | Eintrittsalter | age at entry
všeobecné pojistné podmínky | allgemeine Versicherungsbedingungen | general policy conditions (general insurance terms and conditions)
vyrovnaný výsledek (hospodaření) | Rentabilitätsschwelle | break even point
vyrovnání rizika | Risikoausgleich | balancing of risks
vyrovnávací rezerva | Schwankungsrückstellung | equalization provision
vyšší moc | höhere Macht | Act of God
výjimka (hospodářská soutěž) | Freistellung (Gruppenfreistellung) | exemption (block exemption)
výkaz (účet) zisku a ztráty | Gewinn- und Verlustrechnung | profit and loss account
výluka | Ausschluß | exclusion
výluka rizika | Risikoausschluss | exclusion of risk
výnosnost (rentabilita) aktiv | Gesamtkapitalrendite | return on total assets ratio
výnosnost (rentabilita) investic | Kapitalrendite | return on investment (ROI)
výpočet technických rezerv | Berechnung versicherungstechnischer Rückstellungen | calculation of technical provisions
výpověď pojištění | Kündigung | cancellation
výroční den počátku pojištění | Jahrestag des Beginns der Versicherung | anniversary date of policy inception
vývozní úvěrové pojištění | Ausfuhrkreditversicherung | export credit insurance
vzájemná pojišťovna | Versicherung auf Gegenseitigkeit | mutual insurance company
vzdutí vody (zpětná voda) | Rückstau | backwater
vzorové podmínky | Musterbedingungen | specimen (policy) conditions
vzorový obchodní plán | Mustergeschäftsplan | specimen scheme of operations
zabezpečení na stáří | Altersvorsorge | old age provision
začátečnické riziko | Anfängerrisiko | beginner´s risk
záchrana (zachráněné hodnoty) | Bergung (Rettung) | salvage
zachraňovací náklady | Rettungskosten | salvage costs (rescue costs, clean-up costs)
zajistné | Rückversicherungsprämie | reinsurance premium
zajistné riziko | Rückversicherungsrisiko | reinsurance risk
zajištění | Rückversicherung | reinsurance
zajištění škodního nadměrku | Schadenexzedentenrückversicherung | excess of loss reinsurance
zajištění vkladů | Einlagensicherung | deposit-guarantee scheme
zajišťovací činnost | Rückversicherungstätigkeit | reinsurance activity
zajišťovna | Rückversicherung (Rückversicherungsgesellschaft, Rückversicherer) | reinsurance company (reinsurer)
zakázané (nepojišťovací) obchody | verbotene Geschäfte (versicherungsfremde Geschäfte) | prohibited business (non-insurance business)
zákaz diskriminace | Diskriminierungsverbot | prohibition of discrimination
zákaz obohacení | Bereicherungsverbot | prohibition of enrichment
zákaz zvýhodňování | Begünstigungsverbot | prohibition of undue preference
zákon o pojistné smlouvě | Versicherungsvertragsgesetz | act on insurance contract
zákon velkých čísel | Gesetz der großen Zahlen | law of large numbers
zákonné důchodové pojištění | gesetzliche Rentenversicherung | mandatory pension insurance
zákonné pojištění | gesetzliche Versicherung (Pflichtversicherung) | mandatory insurance
záloha na pojistné | Prämiendepot (Vorausprämie) | deposit premium
zaměstnanecké starobní zabezpečení | betriebliche Altersversorgung | employee´s retirement scheme
zamítnutí povolení | Versagung der Genehmigung (Ablehnung der Lizenz) | refusal of authorisation
zánik pojistného zájmu | Wegfall des versicherten Interesses | lapse of insured interest
zánik pojištění | Ablauf der Versicherung (Storno der Versicherung) | lapse of policy (expiration of insurance)
zásada obezřetného jednání | Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht | prudent person principle
zasloužené pojistné | verdiente Prämien | earned premium
zástupce (agent) delkredere | Delkredereagent | del credere agent
zátěžové testování (testy) | Stresstests | stress testing
zátopové mapy | Hochwasserkarten (Überschwemmungskarten) | flood maps
závazek | Verpflichtung | commitment
zbytková hodnota | Restwert | remaining value
zdanění pojištění | Besteuerung der Versicherung | taxation of insurance
zdravotní pojištění | Krankenversicherung | health insurance
zdravotní pojištění pro případ péče | Pflegekrankenversicherung | care health insurance
zdravotní pojištění zvířat | Tierkrankenversicherung | pet health insurance
zelená karta | Grüne Karte | green card
zemědělské pojištění | landwirtschaftliche Versicherung | agricultural insurance
získatelské náklady | Erwerbungskosten | acquisition costs
zkoumání zdravotního stavu | Gesundheitsprüfung | health state examination
zkušební návrh | Probeantrag | trial proposal
zlomkové pojištění | Bruchteilversicherung | fraction insurance
znečištění životního prostředí | Umweltverschmutzung | environmental pollution
zničení věci | Zerstörung von Sachen | destruction of property
zodpovědnost společnosti | Unternehmensverantwortung (unternehmerische Verantwortung) | corporate responsibility
zpráva pojistného matematika | Aktuarsbericht | actuarial report (actuary´s report)
zprostředkování | Vermittlung | mediation (intermediation)
zprostředkování pojištění | Versicherungsvermittlung | insurance mediation
zproštění od placení pojistného | Prämienbefreiung | exemption from payment of premium (waiver of premium)
zvláštní nebezpečí (rizika) | Extragefahren | extra perils
zvláštní pojistné podmínky | Sonderversicherungsbedingungen | special insurance terms and conditions (special policy conditions)
zvláštní účelová jednotka | Zweckgesellschaft | special purpose vehicle
zvýšení rizika | Gefahrenerhöhung | increase of risk
žhářství | Brandstiftung | arson
živelní událost | Elementarschaden | natural hazard
životní katastrofické riziko | Lebensversicherungskatastrophenrisiko | life-catastrophe risk
životní pojištění (jako soubor pojistných odvětví) | Lebensversicherung | life insurance (life assurance)
životní pojištění pro nekuřáky | Nichtraucher-Lebensversicherung | life insurance for non-smokers
životní pojištění spojené s investičním fondem | fondsgebundene Lebensversicherung | unit-linked policy
životní pojištění věcí | Sachlebensversicherung | property life insurance
životní pojištění zvířat | Tierlebensversicherung | pet life insurance
de lege ferenda | de lege ferenda | de lege ferenda
Zelená kniha | Grünbuch | Green Paper
Bílá kniha | Weißbuch | White Paper
komunitární právo | kommunitäres Recht | Community law
komitologie | Komitologie | comitology
malé a střední podniky | kleine und mittlere Unternehmen (KMU) | small and medium-sized enterprises (SMEs)
de lege lata | de lege lata | de lege lata
sublimit (pojistné plnění) | Sublimit | sublimit
pojištění zemědělského veřejného skladu | Versicherung des öffentlichen landwirtschaftlichen Lagers | agricultural public warehouse insurance
pojištění přepravy odpadů | Versicherung der Verbringung von Abfällen | shipment of waste insurance
pojištění záruky jako jistota | Kautionsversicherung als Sicherheit | suretyship insurance as collateral
pojištění ekologické újmy | Umweltschadenversicherung | environmental damage insurance
pojištění úložiště oxidu uhličitého | Versicherung der geologischen Speicherung von Kohlendioxid | insurance of geological storage of carbon dioxide
pojištění odpovědnosti v případě poskytování letové provozní služby | Haftpflichtversicherung im Fall der Gewährung der Flugbetriebsdienstleistungen | liability insurance in case of provision of flight operational service