1. Parametrické pojištění je typem pojištění, kdy se nehradí skutečná škoda, ale ex ante se dohodne vyplatit pojistné plnění, jestliže nastane určitá “spouštěcí” událost. Parametrické spouštěče jsou založeny na fyzikálním měření rizika, jako jsou déšt, teplota nebo rychlost větru. Z pojištění založeného například na indexu počasí se vyplatí pojistné plnění tehdy, jestliže srážky nebo výška vody překročí stanovenou mez. Takovou spouštěcí událostí může být i  katastrofická přírodní událost. Nemusí se však jednat jen o katastrofu, ale parametrické pojištění má uplatnění rovněž u pojištění plodin.  

Prameny: en.wikipedia.org/wiki/Parametric_insurance; Swiss Re, Sigma 4/2011, str. 16

2. Charakteristiku parametrického pojištění lze nalézt též v Zelené knize Evropské komise o pojištění pro případ přírodních a člověkem způsobených katastrof [COM(2013) 213 final]. Na straně 11 se uvádí: “Podle režimu založeného na indexu parametrů se náhrada škod v důsledku událostí způsobených počasím vyplácí v případě, že předem stanovený index počasí se odchyluje od historického průměru nezávisle na výši skutečných ztrát. Tento druh pojištění se opírá o měření objektivního a nezávislého indexu, který úzce koresponduje se skutečnými ztrátami. Kombinace tradičního pojištění náhrady škody a pojištění založeného na parametrech je možná.