KALKULAČKA NÁKLADOVÉ SLOŽKY INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Cílem zavedení jednotného informování o nákladovosti investiční části IŽP je další zvýšení transparentnosti produktu IŽP. IŽP je využíváno i jako investiční nástroj pro tvorbu dlouhodobých úspor, proto znalost nákladového zatížení investiční části je pro klienty klíčovým ukazatelem. Pro zlepšení orientace klientů v nákladovosti produktů IŽP jednotlivých pojišťoven byla zvolena forma jednoduché kalkulačky. Kalkulačka může zároveň sloužit i jako pomůcka poradcům při doporučování vhodných produktů svým klientům při jejich práci s porovnáním konkurenčních produktů. Kalkulačka je odsouhlasena jednotlivými pojišťovnami a znázorňuje nákladovost investiční části IŽP u produktů, u nichž je sjednáno běžné pojistné a  jsou určeny k pojistné ochraně dospělých  osob.

Kalkulačka počítá:

  • Celkovou nákladovost investiční části za celou dobu platnosti smlouvy v závislosti na měsíčním pojistném a době trvání pojištění. Nákladovost je uváděna v procentech.Příklad: hodnota 11 % a celkové zaplacené pojistné 360 000 znamená, že na poplatky je použito 11 % * 360 000 = 39 600 Kč.
  • Nákladovost vychází z aktuální situace k datu sjednání pojistné smlouvy a v průběhu trvání pojistné smlouvy může měnit.
  • Bonusy, mající dopad na nákladovost investiční části IŽP jsou zahrnuty, pokud nárok na ně vyplývá z výslovného ujednání pojistné smlouvy (např. bonus za  trvání pojistné smlouvy).

Kalkulačka nezohledňuje:

  • Poplatky spojené s rizikovou částí produktu, protože mohou být jiné pro každého klienta a liší se dle nastavené pojistné ochrany.
  • Nákladovost investičních fondů. Liší se dle fondu a je k dispozici na stránkách jednotlivých pojišťoven (odkazy uvedeny v kalkulačce).
  • Bonusy spojené s výsledky rizikové složky (např. bezeškodní průběh), ani jiné poplatky (např. sjednané smluvní pokuty).

Výpočet nákladovosti investiční složky investičního životního pojištění a veškerá související sdělení mají pouze informativní a orientační charakter a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy dle občanského zákoníku. Zároveň takto získané informace nejsou ujednáním o podmínkách uzavření konkrétní smlouvy a nezakládají předsmluvní odpovědnost stran. Prostřednictvím kalkulačky nejsou plněny povinnosti poskytnutí předsmluvních informací pojišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Závazné informace pro smluvní strany, včetně souhrnného vyjádření informací k rezervotvornému pojištění, týkající se konkrétní pojistné smlouvy a pojištění jsou vždy obsahem pojišťovnou zákazníkovi poskytovaných konkrétních předsmluvních informací a dále jsou obsahem sjednané pojistné smlouvy a příslušných pojistných podmínek pojišťovny.

Spustit kalkulačku IŽP

 

Povodňové mapy

Povodňové mapy slouží pojistitelům jako primární zdroj pro tarifikaci rizika povodně a záplavy na území České republiky. Členské pojišťovny ČAP využívají systém jako jeden ze zdrojů pro kalkulaci cen pojistného u majetkového pojištění. Zjištěním, ve které povodňové oblasti se váš objekt nachází, získáte orientační informaci o reálné možnosti pojištění objektu na riziko povodně a záplavy, resp. indikaci výše pojistného. Rizikové zóny záplav ukazují míru rizika zasažení povodní v dané lokalitě z pohledu pojistného trhu. Použití povodňových map pro jiné účely než pro účely pojištění může být zavádějící. Informace uvedené v mapách jsou standardem ČAP, od něhož se mohou pojišťovny odchýlit ve prospěch klienta v souladu s vlastní obchodní strategií.

Systém povodňového zónování byl vyvinut v letech 2002-2003 pro potřeby členských pojišťoven ČAP. Byl aktualizován v letech 2011-12 a 2018-19 na základě digitálního modelu terénu (DTM) NEXTMap® Europe – Czech Republic firmy Intermap Technologies, Inc, nových matematických a fyzikálních metod modelování povodní a dostupných informací o protipovodňových opatřeních. Povodňové zónování bylo vytvořeno za použití čtyř druhů vstupních informací, přičemž jejich váhy byly stanoveny na základě kolektivního rozhodnutí členů ČAP:

-        map nebezpečí říčních rozlivů s maximálními hloubkami zaplavení za použití dostupných informací o protipovodňových opatřeních;

-        map nebezpečí říčních rozlivů s maximálními hloubkami zaplavení za použití digitálního modelu terénu;

-        map nebezpečí záplav z přívalových dešťů s maximálními hloubkami zaplavení;

-        zóny maximálního možného rozlivu zohledňující historické škody z pojištění povodně a záplavy.

Upozornění: Nezpoplatněné využití je určeno výhradně pro soukromou potřebu fyzických osob. Komerční využití i užití pro interní potřeby právnických osob je podmíněno smluvním vztahem s Intermap Technologies, s.r.o. Systém provozuje společnost Intermap Technologies, s.r.o.

Nebezpečí povodně