Standard vyčísluje vývoj kapitálové hodnoty pojištění a případné odkupné na konkrétním nastavení pojistné smlouvy. Jeho cílem je předcházení misselingu a nevhodného výběru produktu konkrétními informacemi o individuální vývoji hodnoty naspořené/investované částky.

Forma a obsah modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného (dále jen „Modelace"):

 • Předávaná Modelace musí být zpracována na konkrétní nastavení pojistné smlouvy (nesmí být universální). 
 • Nejvyšší přípustné procento zhodnocení uváděné v Modelaci (nebo jiných propagačních materiálech) je 7 %. Tento limit je platný pro všechny typy fondů, přičemž maximální zhodnocení pro konkrétní investiční nástroj je stanoveno s ohledem na rizikovost tohoto nástroje. Z Modelace musí být jasně patrné, jaká konkrétní procentní výše zhodnocení byla v Modelaci použita.
 • Závaznou formou Modelace je tabulka s vyčíslením vývoje odkupného a kapitálové hodnoty pojištění (již na konkrétní výši zhodnocení vybranou klientem), která bude doplněna grafem s uvedením dalších variant možného vývoje odkupného a kapitálové hodnoty (vždy nulová, případně i příznivější nebo méně výnosná varianta zhodnocení). Nulovou variantu není nutné vytvářet u garantované strategie.
 • V Modelaci bude uveden odkaz na zdroj informací, ze kterých vychází výchozí hodnoty modelovaného zhodnocení finančních prostředků.
 • Jako součást Modelace budou uvedeny i další informace, zejména o okolnostech, které vývoj odkupného a dalších parametrů smlouvy ovlivňují (např. upozornění na riziko kolísání hodnoty – ceny jednotky s důrazem i na možnost záporného zhodnocení při kratší době trvání pojištění, apod.).

Doplňující informace:

 • Modelace se bude zpracovávat v rámci procesu uzavírání nové pojistné smlouvy.
 • Zájemce o pojištění by měl prokazatelně obdržet vývoj Modelace již v rámci procesu sjednávání pojistné smlouvy. Za prokázání převzetí Modelace se považuje:
    - podpis pojistníka na pojistné smlouvě, která obsahuje prohlášení, že pojistník Modelaci převzal/byl s ní seznámen
    - nebo podpis pojistníka přímo na Modelaci
 • Pojistitel zašle Modelaci pojistníkovi s pojistkou v případě, že:
    - zájemce o pojištění neobdržel Modelaci při sjednání pojištění
    - pojišťovna nebude mít k dispozici prokazatelné potvrzení, že zájemce o pojištění Modelaci obdržel při sjednání pojištění
    - se pojistitel rozhodne Modelaci zasílat klientovi vždy
 • Navržený minimální rozsah informací uvedených v Modelaci mohou pojišťovny dále rozšířit.
 • Modelace se bude zpracovávat pro všechny typy rezervotvorného pojištění.


Příklad modelace - tabulkové znázornění

 Ilustrativní modelace je znázorněna na: stáří klienta 30 let, doba trvání pojištění 30 let, pojistné 1 000 Kč/měsíc, pojistná částka na smrt 1 mil. Kč.

Modelace - tabulka

 

 

 

 

 

 

 

Příklad modelace - grafické znázornění

Ilustrativní graf je znázorněn na: stáří klienta 30 let, doba trvání pojištění 30 let, pojistné 1 000 Kč/měsíc, pojistná částka na smrt 1 mil. Kč.Modelace - graf