Informace pro zaměstnavatele a klienty pojišťoven
Pojistná smlouva v novém občanském zákoníku
Vyhláška č. 305/2016 Sb.
Vyhláška č. 306/2016 Sb.
Vyhláška č. 307/2016 Sb.
Zákon č. 89/2012 Sb.
Zákon č. 277/2009 Sb.
Zákon č. 168/1999 Sb.
Vyhláška č. 205/1999 Sb.
Zákon č. 38/2004 Sb.
Vyhláška č. 582/2004 Sb.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. října 1998
Směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010
Nařízení Komise (EU) č. 267/2010 ze dne 24.března 2010
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009
Směrnice rady ze dne 25. února 1964
Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES
Směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978
Druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ESze dne 5. listopadu 2002
Směrnice Rady 87/343/EHS ze dne 22. června 1987
Směrnice Rady 84/641/EHS ze dne 10. prosince 1984
První směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973
Informace k § 2789 NOZ
PŘ 2/ČAP2010
PŘ 1/ČAP2008
ČAP VdS 2496
ČAP CFPA 006
ČAP CEA 005
ČAP 014
ČAP CEA 4001
Zkoušky odborné způsobilosti
Doškolovací kurzy
Likvidace škod z pojištění motorových vozidel
Likvidace škod z pojištění osob
Spisová a archivní služba / oběh a správa dokumentů v pojišťovnictví
Jak využít možností digitálního světa pro komunikaci a prodej v pojišťovnictví
Základy pojišťovnictví
Pojistný trh; Charakteristika odvětví, historie pojišťovnictví, jeho význam a vývoj; Underwriting ŽP
Zajištění; Význam obchodu v pojišťovnictví, zprostředkovatelská činnost
Riskmanagement, Underwriting NŽP; Dohled v pojišťovnictví, organizace a řízení pojištění
Vymáhání pohledávek; Pojištění pohledávek; Ekonomika v pojišťovnictví
Druhy pojištění; Pojištění osob
Riziko a jeho povaha; Pojištění vozidel; Pojistná smlouva
Pojištění právní ochrany, Cestovní pojištění, Pojištění odpovědnosti za škodu
Likvidace pojistných události v ŽP; Podnikatelské pojištění
Likvidace pojistných událostí v NŽP, Pojištění majetku občanů
Pojistný podvod; Práva a povinnosti spotřebitelů, ochrana spotřebitele, ochrana osobních údajů
Závěrečné testy
Porodnictví z pohledu underwritingu a likvidace
Přechod od CAS k IFRS
DIAGNÓZA NEPLATNOST – řízení rizik vyplývajících z rozhodovací praxe finančního arbitra
Nefrologie z pohledu underwritingu a likvidace
Odhalování pojistného podvodu v praxi pojišťoven
Techniky podstatného zrychlení výpočtů životního pojištění
Účetní standard IFRS 17
Příčiny a důsledky kardiovaskulárních onemocnění z pohledu underwritingu a likvidace
Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN)
Den s IDD
Psychiatrie z pohledu underwritingu a likvidace
Výměna informací v prostředí pojišťoven
Cyber Risk Insurance Training - Nebojte se pojišťovat kybernetická rizika
Hematologie z pohledu underwritingu a likvidace
Seminář právníků 2017
Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy
Rok se Solventností II - porovnání českého trhu na základě zveřejněných zpráv SFCR
Gynekologie z pohledu underwritingu a likvidace
Vyšetřování pojistného podvodu
Implementace IDD - ticho před bouří?
Pojištění kybernetických rizik
Trendy ve zkracování účetních závěrek v pojišťovnách
Závislost na tabáku z pohledu underwritingu a likvidace
Cloud a outsourcing v pojišťovnictví
Odpovědnost za škodu v aktuální judikatuře a trestním řízení
Seminář právníků
Urologie z pohledu underwritingu a likvidace
Náhrada škody v podnikání
ZVEŘEJŇOVÁNÍ NEFINANČNÍCH INFORMACÍ - transpozice směrnice EU do české legislativy
Nařízení eIDAS a elektronizace transakcí
Co přinese všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Analýzy tržních dat u pojištění vozidel
Neurologie z pohledu underwritingu a likvidace
Knihovní řád a ceník
Poslání a statut
Samoregulační opatření ke sdělování informací pojišťovacími zprostředkovateli
Rekapitulace stavu pojistné smlouvy
Standardizovaný ukazatel nákladovosti
Modelace vývoje pojistného
Předsmluvní informace o produktu ŽP