Porovnání znění nové právní úpravy pojistné smlouvy v novém občanském zákoníku s úpravou provedenou zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů

Srovnání vypracovali:  PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová, Ministerstvo financí

Součástí nového občanského zákoníku je úprava pojistné smlouvy v § 2758 až 2872 s tím, že stávající zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, se nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, tj. 1. ledna 2014, zruší připravovaným doprovodným zákonem. Důvodová zpráva tento postup odůvodňuje teoretickými i praktickými důvody. Jako hlavní zdůrazňuje, že „občanský zákoník má jako určující a univerzální kodex soukromého práva obsahovat co možná úplnou kodifikaci smluvních typů. U pojistné smlouvy zakládající soukromé pojištění je její začlenění do kodexu občanského práva zvlášť důležité a i ze systematického hlediska logické, neboť se jedná o právní úpravu svou povahou obecně se dotýkající soukromého života lidí a provázející jej v úzkém sepětí."

Porovnání znění nové právní úpravy Stáhnout DOC

Porovnání znění nové právní úpravy Stáhnout PDF