Základy pojišťovnictví

Jednosemestrální studium, jehož cílem je seznámit účastníky se základními principy a procesy fungujícími v oblasti pojišťovnictví, včetně právních základů. Zvládnutím celého výukového programu získají uchazeči ucelené informace, které jsou nezbytné pro jejich další uplatnění v pojistné praxi.

Více informací

Semináře

Jedno a vícedenní semináře na odborná témata z oblasti legislativy, ekonomiky nebo z jednotlivých produktových oblastí.

Více informací

Odborná způsobilost

ČAP je na základě sdělení Ministerstva financí čj. 32/101583/2004-325 ze dne 29. 9. 2004 oprávněna poskytovat odborné studium a vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti dle zákona č. 38/2004 sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona.

Zkoušky odborné způsobilosti

Doškolovací kurzy

Cizojazyčné slovníky pojmů

Elektronické výkladové slovníky anglických a německých pojmů z oblasti pojišťovnictví obsahují více než 2 000 výrazů a lze je v mezinárodním srovnání pokládat za reprezentativní.

Anglicko - český

Německo - český

Encyklopedický slovník pojmů

Encyklopedický slovník pojmů z oblasti pojišťovnictví Obsahuje výklad téměř 1 000 pojmů z různých oblastí pojištění a pojišťovnictví. Vysvětluje základní frekventované výrazy, které se vztahují k jednotlivým typům produktů, organizaci a řízení pojistného trhu nebo k samotné činnosti pojišťoven či jejich ekonomice. Zahrnuje pojmy z oblasti pojistného práva, pojistné matematiky, rizika managementu, ale i z prostředí distribuce.

Vyhledat výraz

Brožury

Specializované, tematicky zaměřené brožury poskytují souhrn informací k danému pojistnému produktu nebo konkrétní rady k určité situaci, která úzce souvisí s problematikou pojištění. Tyto informačně - instruktážní příručky představují stručného průvodce daným pojištěním „krok za krokem" od jeho sjednání až po případnou likvidaci pojistné události.

Více informací

 

Likvidace škod z pojištění motorových vozidel
Likvidace škod z pojištění osob
Spisová a archivní služba / oběh a správa dokumentů v pojišťovnictví
Jak využít možností digitálního světa pro komunikaci a prodej v pojišťovnictví
Základy pojišťovnictví
Pojistný trh; Charakteristika odvětví, historie pojišťovnictví, jeho význam a vývoj; Underwriting ŽP
Zajištění; Význam obchodu v pojišťovnictví, zprostředkovatelská činnost
Riskmanagement, Underwriting NŽP; Dohled v pojišťovnictví, organizace a řízení pojištění
Vymáhání pohledávek; Pojištění pohledávek; Ekonomika v pojišťovnictví
Druhy pojištění; Pojištění osob
Riziko a jeho povaha; Pojištění vozidel; Pojistná smlouva
Pojištění právní ochrany, Cestovní pojištění, Pojištění odpovědnosti za škodu
Likvidace pojistných události v ŽP; Podnikatelské pojištění
Likvidace pojistných událostí v NŽP, Pojištění majetku občanů
Pojistný podvod; Práva a povinnosti spotřebitelů, ochrana spotřebitele, ochrana osobních údajů
Závěrečné testy
Porodnictví z pohledu underwritingu a likvidace
Přechod od CAS k IFRS
DIAGNÓZA NEPLATNOST – řízení rizik vyplývajících z rozhodovací praxe finančního arbitra
Nefrologie z pohledu underwritingu a likvidace
Odhalování pojistného podvodu v praxi pojišťoven
Techniky podstatného zrychlení výpočtů životního pojištění
Účetní standard IFRS 17
Příčiny a důsledky kardiovaskulárních onemocnění z pohledu underwritingu a likvidace
Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN)
Den s IDD
Psychiatrie z pohledu underwritingu a likvidace
Výměna informací v prostředí pojišťoven
Cyber Risk Insurance Training - Nebojte se pojišťovat kybernetická rizika
Hematologie z pohledu underwritingu a likvidace
Seminář právníků 2017
Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy
Rok se Solventností II - porovnání českého trhu na základě zveřejněných zpráv SFCR
Gynekologie z pohledu underwritingu a likvidace
Vyšetřování pojistného podvodu
Implementace IDD - ticho před bouří?
Pojištění kybernetických rizik
Trendy ve zkracování účetních závěrek v pojišťovnách
Závislost na tabáku z pohledu underwritingu a likvidace
Cloud a outsourcing v pojišťovnictví
Odpovědnost za škodu v aktuální judikatuře a trestním řízení
Seminář právníků
Urologie z pohledu underwritingu a likvidace
Náhrada škody v podnikání
ZVEŘEJŇOVÁNÍ NEFINANČNÍCH INFORMACÍ - transpozice směrnice EU do české legislativy
Nařízení eIDAS a elektronizace transakcí
Co přinese všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Analýzy tržních dat u pojištění vozidel
Neurologie z pohledu underwritingu a likvidace