Zprostředkovatelé

Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví Odborná činnost prováděná fyzickými a právnickými osobami – pojišťovacími zprostředkovateli. Pojišťovací zprostředkovatel Fyzická nebo právnická osoba, která je na základě oprávnění ČNB způsobilá poskytovat služby na finančním trhu. Činnost...

Číst dál...

Pojistný podvod

Pojistným podvodem se rozumí jednání, kterého se dopouštějí fyzické nebo právnické osoby za účelem získání prospěchu nebo obohacení se na úkor pojišťovny. Pojistný podvod je posuzován jako trestný čin podle § 210 trestního zákoníku – pachatel může být odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši...

Číst dál...

Pojistná smlouva

 Pojistná smlouva - vznik a zánik, účastníci pojištění ve smlouvě o finančních službách se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné, součástí jsou konkrétní pojistné podmínky...

Číst dál...

Asistenční služby

Pojišťovny zajišťují pro své klienty rychlou pomoc prostřednictvím asistenčních služeb, se kterými spolupracují na základě smluvního vztahu.Asistenční služby disponují potřebným know-how, školeným týmem pracovníků, jazykovými znalostmi, mezinárodní sítí partnerů a poskytovatelů služeb. Jsou...

Číst dál...

Škodní události

Škodní událost Skutečnost, ze které vznikla škoda a jež by mohla být důvodem vzniku pojistné události a mohla by zakládat právo na pojistné plnění z pojištění. Jednotlivé škody mohou mít různé povahy:   škody na zdraví (zranění, nemoc, smrt), věcné škody (ztráta, poškození nebo...

Číst dál...

Odpovědnost za škody občanů

Při škodách na majetku je základní zdokumentovat škodu, kterou jste třetí osobě způsobil. Fotodokumentaci předejte pojišťovně spolu s hlášením pojistné události. Pokud způsobíte škodu na zdraví třetí osobě a zraněný potřebuje lékařskou pomoc, vyčkejte až do příjezdu záchranářů nebo policie....

Číst dál...

Pojištění motorových vozidel

  Pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody je vhodné zajistit na místě nehody případné svědky, pořídit fotodokumentaci zúčastněných vozidel i místa nehody apod. Před opuštěním místa nehody se přesvědčte, že máte všechny potřebné údaje o druhém účastníkovi dopravní nehody. Jedná se...

Číst dál...

Pojištění domácnosti a stavby

  Pojistnou událost pokud možno bezodkladně nahlaste pojišťovně. Je-li nezbytné začít s odstraněním vzniklé škody z důvodu zabránění vzniku dalších škod ještě před příchodem likvidátora pojišťovny, je nutné tyto škody dostatečně zdokumentovat, pořiďte si seznam všech zničených a...

Číst dál...

Pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře

Cestovní kancelář, u které kupujete zájezd, je povinna Vám předat spolu s cestovní smlouvou také doklad o pojištění záruky pro případ svého úpadku vydaný pojišťovnou, jež musí mimo jiné obsahovat i způsob oznámení pojistné události.K úpadku cestovní kanceláře došlo a) než jste odcestovali: 1....

Číst dál...