Denní dávka při pracovní neschopnosti

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pracovní neschopnosti" Přiložte kopii „Dokladu o pracovní
neschopnosti" – 1. část
2. Pojištěná osoba samostatně výdělečně činná místo dokladu o pracovní neschopnosti doloží:

  • v případě, že je plátcem nemocenského pojištění, potvrzení OSSZ o tom, že čerpala nemocenské dávky
  • v případě, že není plátcem nemocenského pojištění potvrzení OSSZ o tom, že není plátcem nemocenského pojištění

3. Pozor, je třeba nahlásit pojistnou událost do konce „karenční doby", jinak se vystavujete riziku, že
pojistitel poskytne pojistné plnění až od data nahlášení pojistné události nebo vůbec

4. V souladu s pojistnými podmínkami zasílejte pravidelně pojistiteli podklady o trvání pracovní
neschopnosti