1. Pokud dojde při pobytu v zahraničí k odcizení Vašich zavazadel, obraťte se na nejbližší policejní
stanici a vyžádejte si policejní protokol jako potvrzení o oznámení pojistné události nebo jiný
doklad o oznámení škody.
2. Protokol musí obsahovat seznam odcizených, zničených nebo poškozených věcí a informace, kdy
a za jakých okolností ke škodě došlo.
3. Po návratu do ČR nahlaste pojistnou událost příslušným formulářem .
4. Přiložte:

  • policejní protokol
  • originály nabývacích dokladů odcizených věcí (účtenky nebo místopřísežné prohlášení), případně podrobný seznam věcí s uvedením jejich pořizovací ceny a stáří.

5. V případě, že dojde k odcizení nebo poškození zavazadel během přepravy, oznamte škodu
dopravci, který za ně po dobu přepravy odpovídá, a vyžádejte si od něj potvrzení o způsobené
škodě.