Zproštění od placení

Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – zproštění od placení pojistného" Přiložte ověřenou kopii Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ověření může provést pověřený pracovník pojišťovny,...

Číst dál...

Závažná onemocnění

  1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – závažné onemocnění". Formulář má dvě části: část vyplňuje pojištěný, část vyplňuje lékař. 2. K formuláři přiložte: lékařskou zprávu o diagnóze vážné choroby, případně výpis ze zdravotní karty.

Číst dál...

Invalidita

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – invalidita".2. Pojištěný musí mít přiznánu invaliditu 3. stupně (před 1. 1. 2010 přiznán plný invalidní důchod). U některých pojišťoven se pojištění vztahuje i na invaliditu 2. stupně.Přiložte ověřenou kopii: rozhodnutí České správy...

Číst dál...

Smrt z jakýchkoli příčin

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – úmrtí pojištěného".2. Přiložte níže uvedené dokumenty. kopii úmrtního listu, kopii lékařské zprávy o příčině smrti nebo jiný doklad, kde je příčina smrti uvedena (např. kopie listu o prohlídce mrtvého, kopie pitevního protokolu nebo...

Číst dál...

Dožití

1. O dožití pojistné smlouvy je zhruba 2 měsíce před koncem informován pověřený pojišťovací zprostředkovatel, který s klientem pojistnou smlouvu ukončí.2. Pojistné plnění může být vyplaceno nejdříve po datu ukončení pojistné smlouvy.3. Pojistné plnění se vyplácí pojištěnému.4. Pokud je...

Číst dál...