Zproštění od placení

Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – zproštění od placení pojistného" Přiložte ověřenou kopii Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ověření může provést pověřený pracovník pojišťovny,...

Číst dál...

Závažná onemocnění

  1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – závažné onemocnění". Formulář má dvě části: část vyplňuje pojištěný, část vyplňuje lékař. 2. K formuláři přiložte: lékařskou zprávu o diagnóze vážné choroby, případně výpis ze zdravotní karty.

Číst dál...

Invalidita

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – invalidita".2. Pojištěný musí mít přiznánu invaliditu 3. stupně (před 1. 1. 2010 přiznán plný invalidní důchod). U některých pojišťoven se pojištění vztahuje i na invaliditu 2. stupně.Přiložte ověřenou kopii: rozhodnutí České správy...

Číst dál...

Smrt z jakýchkoli příčin

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – úmrtí pojištěného".2. Přiložte níže uvedené dokumenty. kopii úmrtního listu, kopii lékařské zprávy o příčině smrti nebo jiný doklad, kde je příčina smrti uvedena (např. kopie listu o prohlídce mrtvého, kopie pitevního protokolu nebo...

Číst dál...

Dožití

1. O dožití pojistné smlouvy je zhruba 2 měsíce před koncem informován pověřený pojišťovací zprostředkovatel, který s klientem pojistnou smlouvu ukončí.2. Pojistné plnění může být vyplaceno nejdříve po datu ukončení pojistné smlouvy.3. Pojistné plnění se vyplácí pojištěnému.4. Pokud je...

Číst dál...

Smrt následkem úrazu

  1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení úrazu".2. Přiložte: kopii úmrtního listu, kopii lékařské zprávy o příčině smrti nebo jiný doklad, kde je příčina smrti uvedena (např. kopie listu o prohlídce mrtvého, kopie pitevního protokolu nebo výpis úmrtní diagnózy z matriky, která úmrtní list...

Číst dál...

Trvalé následky

  1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení trvalých následků úrazu": část vyplňuje pojištěný, část vyplňuje lékař. 2. Přiložte lékařské zprávy týkající se předmětného úrazu (výsledky odborných vyšetření, propouštěcí zprávu v případě hospitalizace, operační protokol apod.)3. V případě, že...

Číst dál...

Úraz – doba nezbytného léčení

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení úrazu": část vyplňuje pojištěný, část vyplňuje lékař (některé pojišťovně stačí jen předložit lékařskou zprávu). 2. Nezapomeňte vyplnit: čísla všech pojistných smluv, které máte u dané pojišťovny sjednány na riziko úrazu, datum úrazu, adresu...

Číst dál...

Denní dávka při pracovní neschopnosti

Denní dávka při pracovní neschopnosti 1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pracovní neschopnosti" Přiložte kopii „Dokladu o pracovníneschopnosti" – 1. část2. Pojištěná osoba samostatně výdělečně činná místo dokladu o pracovní neschopnosti doloží: v případě, že je plátcem nemocenského...

Číst dál...

Hospitalizace

Hospitalizace 1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení hospitalizace"2. Přiložte kopii lékařské propouštěcí zprávy3. Pozor, je třeba rozlišit, zda máte sjednáno pojištění hospitalizace jen v důsledku úrazu nebohospitalizace z jakýchkoli příčin

Číst dál...