Pojištění domácnosti a stavby

  Pojistnou událost pokud možno bezodkladně nahlaste pojišťovně. Je-li nezbytné začít s odstraněním vzniklé škody z důvodu zabránění vzniku dalších škod ještě před příchodem likvidátora pojišťovny, je nutné tyto škody dostatečně zdokumentovat, pořiďte si seznam všech zničených a...

Číst dál...

Pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře

Cestovní kancelář, u které kupujete zájezd, je povinna Vám předat spolu s cestovní smlouvou také doklad o pojištění záruky pro případ svého úpadku vydaný pojišťovnou, jež musí mimo jiné obsahovat i způsob oznámení pojistné události.K úpadku cestovní kanceláře došlo a) než jste odcestovali: 1....

Číst dál...

Zproštění od placení

Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – zproštění od placení pojistného" Přiložte ověřenou kopii Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ověření může provést pověřený pracovník pojišťovny,...

Číst dál...

Závažná onemocnění

  1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – závažné onemocnění". Formulář má dvě části: část vyplňuje pojištěný, část vyplňuje lékař. 2. K formuláři přiložte: lékařskou zprávu o diagnóze vážné choroby, případně výpis ze zdravotní karty.

Číst dál...

Invalidita

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – invalidita".2. Pojištěný musí mít přiznánu invaliditu 3. stupně (před 1. 1. 2010 přiznán plný invalidní důchod). U některých pojišťoven se pojištění vztahuje i na invaliditu 2. stupně.Přiložte ověřenou kopii: rozhodnutí České správy...

Číst dál...

Smrt z jakýchkoli příčin

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – úmrtí pojištěného".2. Přiložte níže uvedené dokumenty. kopii úmrtního listu, kopii lékařské zprávy o příčině smrti nebo jiný doklad, kde je příčina smrti uvedena (např. kopie listu o prohlídce mrtvého, kopie pitevního protokolu nebo...

Číst dál...

Dožití

1. O dožití pojistné smlouvy je zhruba 2 měsíce před koncem informován pověřený pojišťovací zprostředkovatel, který s klientem pojistnou smlouvu ukončí.2. Pojistné plnění může být vyplaceno nejdříve po datu ukončení pojistné smlouvy.3. Pojistné plnění se vyplácí pojištěnému.4. Pokud je...

Číst dál...

Smrt následkem úrazu

  1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení úrazu".2. Přiložte: kopii úmrtního listu, kopii lékařské zprávy o příčině smrti nebo jiný doklad, kde je příčina smrti uvedena (např. kopie listu o prohlídce mrtvého, kopie pitevního protokolu nebo výpis úmrtní diagnózy z matriky, která úmrtní list...

Číst dál...

Trvalé následky

  1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení trvalých následků úrazu": část vyplňuje pojištěný, část vyplňuje lékař. 2. Přiložte lékařské zprávy týkající se předmětného úrazu (výsledky odborných vyšetření, propouštěcí zprávu v případě hospitalizace, operační protokol apod.)3. V případě, že...

Číst dál...

Úraz – doba nezbytného léčení

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení úrazu": část vyplňuje pojištěný, část vyplňuje lékař (některé pojišťovně stačí jen předložit lékařskou zprávu). 2. Nezapomeňte vyplnit: čísla všech pojistných smluv, které máte u dané pojišťovny sjednány na riziko úrazu, datum úrazu, adresu...

Číst dál...