Denní dávka při pracovní neschopnosti

Denní dávka při pracovní neschopnosti 1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pracovní neschopnosti" Přiložte kopii „Dokladu o pracovníneschopnosti" – 1. část2. Pojištěná osoba samostatně výdělečně činná místo dokladu o pracovní neschopnosti doloží: v případě, že je plátcem nemocenského...

Číst dál...

Hospitalizace

Hospitalizace 1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení hospitalizace"2. Přiložte kopii lékařské propouštěcí zprávy3. Pozor, je třeba rozlišit, zda máte sjednáno pojištění hospitalizace jen v důsledku úrazu nebohospitalizace z jakýchkoli příčin

Číst dál...

Storno cesty

1. Zrušení cesty nahlaste neprodleně cestovní kanceláři2. Vyplňte formulář „Oznámení pojistné události – storno cesty".3. Přiložte: doklady prokazující důvod nemožnosti účasti na zájezdu (např. lékařskou zprávu, úmrtní list) doklad o zaplacení storno poplatku zájezdu nebo doklad za platbu...

Číst dál...

Odpovědnost za škody občanů

1. V případě, že způsobíte v zahraničí škodu třetí osobě, kontaktujte asistenční službu. Bez jejíhosouhlasu svou odpovědnost za škodu neuznávejte a náhradu škody neplaťte ani se k tomunezavazujte.2. Nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nerozumíte.3. Vznik škody ohlaste policii a vyžádejte si...

Číst dál...

Zavazadla

1. Pokud dojde při pobytu v zahraničí k odcizení Vašich zavazadel, obraťte se na nejbližší policejnístanici a vyžádejte si policejní protokol jako potvrzení o oznámení pojistné události nebo jinýdoklad o oznámení škody.2. Protokol musí obsahovat seznam odcizených, zničených nebo poškozených věcí a...

Číst dál...

Úraz

1. Po návratu do ČR vyplňte formulář „Oznámení úrazu".2. Přiložte originály (nebo ověřené kopie) lékařských zpráv.3. V případě úrazu způsobeným při dopravní nehodě doložte policejní protokol.4. V případě úmrtí pojištěného následkem úrazu uplatňují nárok na pojistné plnění pozůstalí. Je...

Číst dál...

Pojištění léčebných výloh

  Po návratu do ČR vyplňte formulář „Oznámení pojistné události - pojištění léčebných výloh".2. Přiložte kopie lékařských zpráv a originály dokladů o skutečně vynaložených nákladech zazdravotní péči v zahraničí3. Doklady musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození ošetřené osoby, diagnózu...

Číst dál...

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Smyslem pojištění (ukládá zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu) je ochrana klientů pro případ insolvence cestovní kanceláře. Informace o tom, zda je cestovní kancelář pojištěna, získáte na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz)...

Číst dál...

Pojištění právní ochrany

Měl jsem dopravní nehodu a o vině rozhoduje městský úřad. Mohu v takovém případě využít pojištění právní ochrany a požadovat zastupování advokátem? Ano, pokud máte sjednané pojištění právní ochrany na krytí škod v souvislosti s řízením motorového vozidla, můžete v uvedeném případě...

Číst dál...

Pojištění motorových vozidel

  Co je to „uplatnění nároku" a jaké informace obsahuje? Uplatnění nároku je právní akt poškozeného učiněný písemnou formou a adresovaný pojišťovně (pojistiteli) toho, kdo za škodu z provozu vozidla odpovídá (škůdce).Uplatnění nároku obsahuje následující informace: na jakých...

Číst dál...