accommodation line akomodační pojištění; pojištění z ochoty

Slovo "accommodation" má řadu významů. Může jít o "ubytování", "vyhovění", "přizpůsobení", "adaptaci", "výpomoc", "půjčku" apod. Zkusme si vysvětlit obsah pojmu "accommodation line", který je užíván v pojištění. Pojistitel je někdy žádán pojistníkem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem, aby přijal riziko, jež není atraktivní a jež by za normálních okolností odmítl. Důvodem může být nestandardnost návrhu nebo skutečnost, že pojistitel daný typ pojištění obvykle neupisuje. Pokud je ovšem podnikatelský vztah důležitý, tak za účelem uchování vlastní dobré pověsti a přízně klienta může být riziko přesto přijato. Toto výjimečné vyhovění klientově požadavku lze nazvat "akomodačním pojištěním" ("accommodation line" nebo "accommodation business"). Může se to projevit stanovením takového pojistného, jež se normálně neposkytuje, nebo zvýšením pojistné částky nad obvyklou úroveň.

account credit sleva za důvěru

Sleva nabízená pojištěným, kteří nakupují dvě různá pojištění u téže pojišťovny (například havarijní pojištění a pojištění domácnosti).

account underwriting komplexní pojištění

Pojištění veškerých pojistitelných rizik podnikatele nebo zájemce o pojištění.

accountants professional liability insurance pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti účetního

Jde o profesní pojištění odpovědnosti. Účetní nese odpovědnost jen za chyby a omyly v rámci své činnosti. Toto pojištění nezahrnuje například jeho odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla.

accounts receivable insurance pojištění pro případ zničených záznamů o pohledávkách

Jsou-li zničeny záznamy o pohledávkách příslušnými pojistnými nebezpečími, tak z pojištění se uhradí tyto neinkasované částky a výdaje na rekonstrukci záznamů.

accretion přírůstek, zvětšení

Zvětšení hodnoty aktiv za určité období předvídaným nebo předurčeným způsobem.

accrual rate připadající podíl

Podíl mzdy, kterou účastník penzijního plánu se stanoveným plněním ročně vydělává.

accrued benefits akumulované dosud nevyplacené plnění

Částka akumulovaného plnění účastníka penzijního pojištění.

accumulated assets akumulovaná aktiva

Celková hodnota akumulovaných aktiv (v penzijním fondu).

accumulation akumulace

Koncentrace rizika, kdy pojistitel zjišťuje, že má hodně sjednaných pojištění stejného typu ve stejné geografické oblasti, která by všechna mohla být vystavena riziku a tím škodám ve stejnou dobu.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline