KALKULAČKA INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Kalkulačka nákladové složky investičního životního pojištění (IŽP)

Cílem zavedení jednotného informování o nákladovosti investiční části IŽP je další zvýšení transparentnosti produktu IŽP. IŽP je využíváno i jako investiční nástroj pro tvorbu dlouhodobých úspor, proto znalost nákladového zatížení investiční části je pro klienty klíčovým ukazatelem. Pro zlepšení orientace klientů v nákladovosti produktů IŽP jednotlivých pojišťoven byla zvolena forma jednoduché kalkulačky. Kalkulačka může zároveň sloužit jako pomůcka poradcům k doporučování vhodných produktů svým klientům. Kalkulačka je odsouhlasena jednotlivými pojišťovnami a znázorňuje nákladovost investiční části IŽP u produktů, u nichž je sjednáno běžné pojistné a které jsou určeny k pojistné ochraně dospělých osob.

Kalkulačka počítá:

  • Celkovou nákladovost investiční části za celou dobu platnosti smlouvy v závislosti na měsíčním pojistném a době trvání pojištění. Nákladovost je uváděna v procentech. Příklad: Hodnota 11 % a celkové zaplacené pojistné 360 000 Kč znamená, že na poplatky je použito 11 % z 360 000 Kč = 39 600 Kč.
  • Nákladovost vychází z aktuální situace k datu sjednání pojistné smlouvy a v průběhu trvání pojistné smlouvy se může měnit.
  • Bonusy, mající dopad na nákladovost investiční části IŽP, jsou zahrnuty, pokud nárok na ně vyplývá z výslovného ujednání pojistné smlouvy (např. bonus za trvání pojistné smlouvy).

Kalkulačka nezohledňuje:

  • Poplatky spojené s rizikovou částí produktu, protože mohou být jiné pro každého klienta a liší se dle nastavené pojistné ochrany.
  • Nákladovost investičních fondů. Liší se dle fondu a je k dispozici na stránkách jednotlivých pojišťoven (odkazy uvedeny v kalkulačce).
  • Bonusy spojené s výsledky rizikové složky (např. bezeškodní průběh) ani jiné poplatky (např. sjednané smluvní pokuty).

Výpočet nákladovosti investiční složky IŽP a veškerá související sdělení mají pouze informativní a orientační charakter a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy dle občanského zákoníku. Zároveň takto získané informace nejsou ujednáním o podmínkách uzavření konkrétní smlouvy a nezakládají předsmluvní odpovědnost stran. Prostřednictvím kalkulačky nejsou plněny povinnosti poskytnutí předsmluvních informací pojišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Závazné informace pro smluvní strany týkající se konkrétní pojistné smlouvy a pojištění, včetně souhrnného vyjádření informací k rezervotvornému pojištění, jsou vždy obsahem konkrétních předsmluvních informací poskytovaných pojišťovnou zákazníkovi a dále jsou obsahem sjednané pojistné smlouvy a příslušných pojistných podmínek pojišťovny.


ČAP nenese odpovědnost za přesnost a aktuálnost údajů v kalkulačce. Podkladová data jsou do kalkulačky vkládána bez zbytečného odkladu na základě aktualizace jednotlivými členskými pojišťovnami.

Copyright © 2023