KALKULAČKA INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Kalkulačka nákladové složky investičního životního pojištění (IŽP)

Cílem zavedení jednotného informování o nákladovosti investiční části IŽP je další zvýšení transparentnosti produktu IŽP. IŽP je využíváno i jako investiční nástroj pro tvorbu dlouhodobých úspor, proto znalost nákladového zatížení investiční části je pro klienty klíčovým ukazatelem. Pro zlepšení orientace klientů v nákladovosti produktů IŽP jednotlivých pojišťoven byla zvolena forma jednoduché kalkulačky. Kalkulačka může zároveň sloužit jako pomůcka poradcům k doporučování vhodných produktů svým klientům. Kalkulačka je odsouhlasena jednotlivými pojišťovnami a znázorňuje nákladovost investiční části IŽP u produktů, u nichž je sjednáno běžné pojistné a které jsou určeny k pojistné ochraně dospělých osob.

Kalkulačka počítá:

  • Celkovou nákladovost investiční části za celou dobu platnosti smlouvy v závislosti na měsíčním pojistném a době trvání pojištění. Nákladovost je uváděna v procentech. Příklad: Hodnota 11 % a celkové zaplacené pojistné 360 000 Kč znamená, že na poplatky je použito 11 % z 360 000 Kč = 39 600 Kč.
  • Nákladovost vychází z aktuální situace k datu sjednání pojistné smlouvy a v průběhu trvání pojistné smlouvy se může měnit.
  • Bonusy, mající dopad na nákladovost investiční části IŽP, jsou zahrnuty, pokud nárok na ně vyplývá z výslovného ujednání pojistné smlouvy (např. bonus za trvání pojistné smlouvy).

Kalkulačka nezohledňuje:

  • Poplatky spojené s rizikovou částí produktu, protože mohou být jiné pro každého klienta a liší se dle nastavené pojistné ochrany.
  • Nákladovost investičních fondů. Liší se dle fondu a je k dispozici na stránkách jednotlivých pojišťoven (odkazy uvedeny v kalkulačce).
  • Bonusy spojené s výsledky rizikové složky (např. bezeškodní průběh) ani jiné poplatky (např. sjednané smluvní pokuty).

Výpočet nákladovosti investiční složky IŽP a veškerá související sdělení mají pouze informativní a orientační charakter a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy dle občanského zákoníku. Zároveň takto získané informace nejsou ujednáním o podmínkách uzavření konkrétní smlouvy a nezakládají předsmluvní odpovědnost stran. Prostřednictvím kalkulačky nejsou plněny povinnosti poskytnutí předsmluvních informací pojišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Závazné informace pro smluvní strany týkající se konkrétní pojistné smlouvy a pojištění, včetně souhrnného vyjádření informací k rezervotvornému pojištění, jsou vždy obsahem konkrétních předsmluvních informací poskytovaných pojišťovnou zákazníkovi a dále jsou obsahem sjednané pojistné smlouvy a příslušných pojistných podmínek pojišťovny.

POVODŇOVÉ MAPY

Povodňové mapy slouží pojistitelům jako primární zdroj k tarifikaci rizika povodně a záplavy na území ČR. Členské pojišťovny ČAP využívají systém jako jeden ze zdrojů pro kalkulaci cen pojistného u majetkového pojištění.

Jednotlivé zóny ukazují míru rizika zasažení povodní v dané lokalitě z pohledu pojistného trhu. Při použití povodňového zónování pro jiné účely než pro účely pojištění je nezbytné podrobné odborné posouzení hodnoceného místa ze strany uživatele.

Informace uvedené v mapách jsou standardem ČAP, od něhož se mohou pojišťovny odchýlit v souladu s vlastní obchodní strategií, jakož i na základě dalších podkladů, např. historických záznamů škod z povodně nebo záplavy v daném území.

Systém povodňového zónování byl vyvinut v letech 2002–2003 pro potřeby členských pojišťoven ČAP. Byl aktualizován v letech 2011–2012 a 2018–2019 na základě digitálního modelu terénu (DTM) NEXTMap® Europe – Czech Republic firmy Intermap Technologies, Inc., nových matematických a fyzikálních metod modelování povodní a dostupných informací o protipovodňových opatřeních. Povodňové zónování bylo vytvořeno za použití čtyř druhů vstupních informací, přičemž jejich váhy byly stanoveny na základě kolektivního rozhodnutí členů ČAP:

  • map nebezpečí říčních rozlivů s maximálními hloubkami zaplavení za použití dostupných informací o protipovodňových opatřeních,
  • map nebezpečí říčních rozlivů s maximálními hloubkami zaplavení za použití digitálního modelu terénu,
  • map nebezpečí záplav z přívalových dešťů s maximálními hloubkami zaplavení,
  • zóny maximálního možného rozlivu zohledňující historické škody z pojištění povodně a záplavy.

Upozornění: Nezpoplatněné využití je určeno výhradně pro soukromou potřebu fyzických osob. Komerční využití i užití pro interní potřeby právnických osob je podmíněno smluvním vztahem s Intermap Technologies, s. r. o. V okamžiku, kdy klient pro určení povodňové zóny využije portál ČAP, bere na vědomí, že informace získané na tomto portálu mají ryze informativní, právně nezávazný charakter. Takto získané informace nemohou být následně využívány ke komerčním účelům. Systém provozuje společnost Intermap Technologies, s. r. o.

Copyright © 2022