annual statement roční (účetní) závěrka, roční finanční výkaz

Souhrn ročních finančních výsledků pojišťovny nebo zajišťovny v daném roce včetně rozvahy.

annuitant příjemce důchodových dávek (splátek)

Osoba, která je důchodově pojištěna a bude pravidelně dostávat plnění - dávky (anuitu nebo rentu).

annuities individuální důchodové pojištění, pravidelné dávky (splátky), důchody, anuity

Pojem "annuities" odpovídá pojmu "annuity" (viz samostatný pojem v tomto slovníku) – jde o množné číslo. Nicméně je účelné uvést, jak je interpretován v anglickém pojišťovacím prostředí. Anuita je smlouva, na základě které jsou oprávněné osobě vypláceny v pravidelných intervalech platby, a to měsíčně, čtvrtletně, pololetně, nebo dokonce jednou za rok. Anuita (důchodové pojištění) je často nakupována za jednorázové pojistné. Pak může být první anuita vyplacena okamžitě nebo může být odložena a začne být vyplácena v nějakém budoucím termínu. Pokud se platí běžné pojistné, výplaty začnou až po skončení spořicí fáze. Je důležité rozlišovat mezi anuitami, které jsou závislé na úmrtnosti, a těmi, jež na úmrtnosti závislé nejsou. Anuita, která je nezávislá na úmrtnosti, je vyplácena po pevně stanovené období a je nazývána "anuitou jistou" (annuity certain). Není úplně vhodná pro zabezpečení na stáří, protože oprávněná osoba může přežít období výplaty anuit. Na druhé straně anuity vyplácené po dobu života oprávněné osoby (doživotní důchod = také anuita) jsou závislé na míře úmrtnosti. V tomto případě je obtížnější kalkulovat pojistné, a to: a) z důvodu rizika dlouhověkosti – existuje riziko, že příjemce důchodových dávek bude žít v průměru déle, než se očekávalo. Faktem je, že doba dožití se prodlužuje a v dalších dekádách by měl tento trend pokračovat zejména díky pokroku v medicíně. Na to musí reagovat pojistní matematikové a extrapolovat pozitivní trendy v úmrtnosti do budoucna; b) z důvodu problému se stanovením technické úrokové míry. Čím nižší je tato úroková míra, tím dražší je anuita. Tyto aspekty musí být brány v úvahu při stanovování pojistného a měl by si jich být vědom i zájemce o pojištění. Na závěr tohoto stručného výkladu je účelné odpovědět na otázku, jaký je rozdíl mezi anuitou (annuity) a penzí (pension). Podle anglického výkladu je plnění stejné, tj. pravidelná splátka/dávka v hotovosti. Rozdíl je ve způsobu či zdroji financování. Zatímco anuita je placena jednotlivcem, penze jsou financovány státem nebo korporacemi za své zaměstnance. V praxi se ale lze setkat, a to i v Anglii, s tím, že životní pojišťovny nabízejí "individuální penzijní plány" (individual pension plan). A aby to bylo ještě složitější, existuje pojem "annuity pension", který by se mohl přeložit jako "důchodová splátka" či "důchod".

annuity pravidelná splátka, důchod, anuita

  1. U životních pojišťoven pravidelná platba pojištěnému po stanovenou dobu (například doživotní důchod).
  2. S tímto pojmem se lze setkat i u jiných pojištění. Plnění nastává v případě například smrti nebo invalidity - sirotčí dávky, dávky z titulu invalidity atd. Výplata dávek končí smrtí pojištěného, uzdravením či uplynutím pojistné doby.
  3. Také plnění z pojištění odpovědnosti v případě škody na zdraví.

annuity certain garantované dávky (splátky) po určité období

Tímto pojmem se rozumí smlouva o výplatě garantované dávky, a to po určité období bez ohledu na průměrnou délku života. Pokud příjemce dávek zemře před stanovenou dobou, zbývající dávky se vyplácejí příslušné oprávněné osobě do konce dohodnuté doby. Výplaty se realizují pravidelně, a to měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo jednou za rok.

annuity purchase money jednorázový vklad u důchodového pojištění

Částka, kterou je nutno vložit k získání doživotního důchodu (renty).

anti trust laws antitrustové zákony

Legislativa, jejímž cílem je zabránit vzniku monopolů a jiných narušení hospodářské soutěže (například US).

anti-selection (1) antiselekce

K antiselekci dochází, když má zájemce zvláštní motiv pro pojištění, který odporuje principům obvykle dodržovaným pojistitelem při oceňování rizika. Antiselekce de facto znamená, že o pojištění mají zájem především osoby se zvýšeným rizikem, například v soukromém zdravotním pojištění starší lidé.

anti-selection (2) antiselekce

Upisováním se rozumí proces výběru rizik, který provádí pojistitel ze škály jemu navrhovaných rizik. V tomto případě je účelné vzít v úvahu, že v angličtině se rizikem (risk) rozumí též pojišťovaný předmět nebo obecně navrhované pojištění. Ta rizika, která mají podle pojistitele větší než průměrný škodní potenciál, budou podrobena vyššímu než průměrnému pojistnému nebo v nejhorším případě budou odmítnuta. Obecně se dá říci, že čím větší je poptávka po pojištění, tím intenzivnější je filtrační proces. Je nutno dodat, že zájemce o pojištění provádí také selekci, ale v jeho případě vybírá pojistitele. Hledá často pojištění za nejnižší pojistné a eliminuje pojistitele s vyšším pojistným a restriktivnějšími pojistnými podmínkami. Představme si trh životního pojištění, na kterém působí inovativní pojistitelé, kteří zavedli vyšší sazby pojistného pro kuřáky a nižší pro nekuřáky. Současně ale na tomto trhu působí pojistitelé, kteří nereflektovali na tento inovativní trend a sazby nezměnili. Kuřáci reagují tak, že sjednají pojištění s pojistitelem, který sazby nezměnil a ignoroval vyšší úmrtnost u kuřáků. Změny na trhu jsou často výchozím bodem pro antiselekci. V této souvislosti je třeba si uvědomit zřetelný rozdíl mezi morálním hazardem a antiselekcí. Morální hazard znamená, že chování pojištěné osoby se mění k horšímu, když má pojistnou ochranu. Věnuje např. pojištěnému předmětu méně péče, než by věnoval, kdyby neměl sjednáno pojištění. Naproti tomu antiselekce nastává, když navrhovatel jedná v souladu s principy nejvyšší (možné) dobré víry ve svém vlastním nejlepším zájmu a zcela legitimně využije slabosti a rozpornosti v pojistných podmínkách různých pojistitelů.

applicable law rozhodné právo

Právo země, kterým se řídí příslušná smlouva.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout