Praha, 10. února 2023Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřily v roce 2022 celkem 13 820 podezřelých pojistných událostí (meziročně o 21 % více), ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,423 mld. Kč (meziroční růst o 173 mil. Kč, resp. o 14 %). Průměrná výše odhaleného pojistného podvodu dosahuje 231 tisíc Kč.

 Průměrná odhalená výše pojistného podvodu v dlouhodobém horizontu významně roste, a to i přes to, že v posledních dvou letech ČAP zaznamenala pokles a v roce 2022 činila výše uchráněného případu prokázaného pojistného podvodu aktuálně dosahuje necelých 231 tis. Kč.

Snímek obrazovky 2023 02 13 121613

Objem odhalené výše pojistných podvodů se do roku 2015 zdvojnásobil a následně stabilizoval. Namísto odhalených 624 mil. Kč za rok 2010 pojišťovny díky stále sofistikovanějším postupům odhalí ročně pojistné podvody v posledních sedmi letech za 1,1 mld. Kč až 1,4 mld. Kč. Po dílčím poklesu mezi léty 2018 a 2019 platí, že od roku 2019 objem odhalených podvodů vždy stabilně meziročně roste.

Snímek obrazovky 2023 02 13 121639

Podvody v oblasti pojištění vozidel a osob klesají díky posilující prevenci

V oblasti pojištění majetku a odpovědnosti vycházel v předchozích letech počet šetřených případů stabilně kolem 2 500 případů ročně, nicméně v roce 2020 narostl téměř na 3000 případů a k další eskalaci na 3 600 případů došlo v roce 2021. V roce 2022 došlo k dalšímu nárůstu až téměř na 4 tisíce případů. Podobně je to i u pojištění vozidel, kde pojišťovny v letech 2018 a 2019 prověřovaly cca 4 000 případů, došlo v roce 2020 k růstu prověřených kauz téměř na 4 700 a další významný růst na hodnotu přes 5 700 prověřených případů nastal v roce 2021 a v roce 2022 došlo k dalšímu růstu na cca 6 600 prověřených podezřelých pojistných událostí.

Všechny šetřené případy pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění – 2022

 

Obor pojištění

Počet případů

rozdělení

Výše prokázané hodnoty

meziroční

 

 (v ks)

 

 (v tis. Kč)

změna

Pojištění vozidel

6 605

48 %

434 398

156 %

Pojištění majetku

2 560

19 %

495 203

81 %

Pojištění odpovědnosti

1 427

10 %

292 341

129 %

Pojištění osob

3 228

23 %

200 715

154 %

Celkem

13 820

100 %

1 422 657

114 %

 

„Nadpoloviční část (55 %) z celkové prokázané částky pojistného podvodu připadá v roce 2022 na odvětví pojištění majetku a odpovědnosti, kde pojistitelé uchránili 788 mil. Kč (v roce 2021 se jednalo o 840 mil. Kč). Dále 31 % celého objemu připadá na pojištění vozidel (jedná se o 434 mil. Kč odhalených podvodů v roce 2022, přičemž v roce 2021 se jednalo pouze o 279 mil. Kč). Zbylých 14 % celkové částky odhalených pojistných podvodů nastává v pojištění osob, kde se jedná o 200 mil. Kč, což proti roku 2021 se 130 mil. Kč představuje významný nárůst),“ uvádí hlavní analytik ČAP Petr Jedlička. A dodává: „Objem odhalených pojistných podvodů tak narostl v pojištění osob i pojištění vozidel, shodou okolností v obou segmentech meziročně cca o 55 %. V případě pojištění majetku a odpovědnosti přes pokračující nárůst prověřovaných a odhalených pojistných podvodů došlo k poklesu celkového odhaleného objemu, s čímž souvisí pokles průměrné výše jednoho prokázaného případu z 493 tis Kč v roce 2021 na 391 tis. Kč v roce 2022. V případě pojištění vozidel dochází k meziročnímu nárůstu průměrné výše odhaleného pojistného podvodu o vysokých 32 % ze 116 tis. Kč na 153 tis. Kč, když meziročně pojišťovny dokázaly navýšit počet odhalených podvodů z 2401 na 2833, tj. o 18 % a jejich objem se navýšil dokonce o 56 % z 279 mil. Kč na 434 mil. Kč.“

Rostoucí počet i objem odhalených případů v klíčových segmentech pojištění ukazuje, že pojistitelé disponují vhodnými nástroji k efektivnímu odhalování podezřelých okolností, ke kterým dále přispívá rozvoj související datové výměny mezi pojišťovnami týkající se právě oblasti pojištění vozidel a pojištění osob.

Výsledky roku 2022 tak nijak neukazují, že by počet šetřených odhalených podvodů jakkoli klesal, trend je spíše opačný a riziko pro další nárůst představuje zhoršená ekonomická situace do budoucna.

ČAP pomáhá pojišťovnám v odhalování pojistného podvodu

Česká asociace pojišťoven a pojišťovny vyvíjejí maximální úsilí v oblasti odhalování pojistných podvodů, včetně vývoje a neustálého zdokonalování systémů a nástrojů určených pro detekci, prevenci a odhalování tohoto účelového a protiprávního jednání. „Asociace za tímto účelem vyvinula, provozuje a dále rozvíjí systémy pro automatizovanou výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO I a SVIPO II), do kterých se zapojila většina komerčních pojišťoven působící na českém pojistném trhu bez ohledu na jejich členství v asociaci,“ vysvětluje Michal Vlk, odborník oblasti prevence pojistného podvodu České asociace pojišťoven.

Systém SVIPO II je automatizovaný informační systém poskytující pojišťovnám podporu v boji proti pojistnému podvodu v oblasti pojištění osob, konkrétně životního a úrazového pojištění. Tento systém zajišťuje podporu jak v rovině prevenční, tak v rovině detekční a navazuje na systém SVIPO I. Ten pro změnu slouží pro detekci podezřelých jevů v oblasti motorových vozidel, kde dokáže upozornit na podezřelé pojistné události, u nichž se vyskytuje vysoké procento pravděpodobnosti, že by se mohlo jednat o účelové nebo protiprávní jednání.

Pojistný podvod je trestným činem už 20 let a hrozí za něj až 10 let vězení

Pojistný podvod je trestným činem namířeným proti majetku a do trestního zákona se dostal s účinností od 1. ledna 1998. Provedená novela tehdy vyslyšela volání pojistitelů po důslednější možnosti postihu pojistných podvodů, která by odpovídala běžné trestní praxi ve státech Evropské unie, kde již byl pojišťovací podvod předmětem přísného trestního postihu. Legislativní úprava zároveň reagovala na negativní trendy ve vývoji kriminality, vzrůstající vysokou odbornost pachatelů a současně na aplikační problémy.

„Pojišťovny jsou díky vzájemné spolupráci, výměně informací a také sofistikovaným nástrojům schopny velice efektivně pojistné podvody odhalovat. Je důležité si uvědomit, že každá pojišťovna se v rámci péče řádného hospodáře snaží zajistit, aby se finanční prostředky nedostaly do rukou podvodníkům, ale poctivým klientů,“ říká Michal Vlk. Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené informace nebo podstatné údaje zamlčí, rovněž tak v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění. Pojistným podvodem však je i úmyslně vyvolaná nebo předstíraná pojistná událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Za účelové jednání lze označit i takové jednání, které by vedlo k úmyslnému navyšování vzniklé škody. „Toto protiprávní jednaní může být orgány činnými v trestním řízení kvalifikováno jako trestný čin pojistného podvodu, případně podvodu. za jehož spáchání mohou soudy uložit trest odnětí svobody v rozmezí od 2 až 10 let, nebo zákaz činnosti, propadnutí věci anebo peněžitý trest,“ uzavírá Michal Vlk.