POVODŇOVÉ MAPY

Povodňové mapy slouží pojistitelům jako primární zdroj k ohodnocení rizika povodně a záplavy na území ČR. Členské pojišťovny ČAP využívají systém jako jeden ze zdrojů pro kalkulaci cen pojistného u majetkového pojištění.

Jednotlivé zóny ukazují míru rizika zasažení povodní v dané lokalitě z pohledu pojistného trhu. Při použití povodňového zónování pro jiné účely než pro účely pojištění je nezbytné podrobné odborné posouzení hodnoceného místa ze strany uživatele.

Informace uvedené v mapách jsou standardem ČAP, od něhož se mohou pojišťovny odchýlit v souladu s vlastní obchodní strategií, jakož i na základě dalších podkladů, např. historických záznamů škod z povodně nebo záplavy v daném území.

Od 1. února 2023 nově nabízíme uživatelům, v rámci modernizace Povodňového portálu ČAP, komplexní informace o nemovitostech včetně informací o nebezpečí povodně i pro komerční účely jako zpoplatněnou službu. (Tisková zpráva)

Aktualizovaná sada povodňových map RZ2023 vznikla v letech 2022-2023. Jedná se o nejnovější, již 5-tou generaci map nebezpečí říčních i přívalových povodní od společnosti Intermap Technologies, s.r.o., která vznikla použitím:

  • vysoce přesného státního digitálního modelu reliéfu (DMR4G) od ČÚZK
  • dat o N-letých průtocích z více než 200 státních měřících stanic ČHMÚ
  • informací o státních protipovodňových opatřeních na 9 tis. km toků, nad rámec protipovodňových opatřených celoplošně zahrnutých v modelu terénu
  • podstatně rozšířeného počtu překážek v proudění (přehrad, jezů atd.) využívaných k modelování
  • 2D hydraulického modelování s novými výstupy:
    • mapy rychlosti proudění
    • mapy doby záplavy

Upozornění:

Autorská práva a duševní vlastnictví

Obsah databáze s daty o riziku povodní/záplav je chráněn autorskými právy společnosti Intermap Technologies, s.r.o. a vlastníků dat v databázi obsažených.

Odpovědnost za obsah

Společnost Intermap Technologies, s.r.o. vynaložila maximální možné úsilí při modelování map nebezpečí povodně a z nich vytvořených tarifních zón ČAP, ve snaze nasimulovat skutečný stav chování přírodních jevů pro potřeby pojišťovnictví. Na informace zde zveřejněné se nevztahuje žádná záruka správnosti, přesnosti, aktuálnosti, dostupnosti a úplnosti. Intermap Technologies, s.r.o. nenese odpovědnost za přímé či nepřímé škody vzniklé nesprávným použitím nebo použitím nesprávných a neúplných informací. Intermap Technologies, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za tržní hodnotu nemovitostí a za dopady na její změnu v důsledku aplikace informace o povodňovém nebezpečí. Společnost Intermap Technologies, s.r.o. tuto odpovědnost vylučuje jak vůči Objednateli, tak i vůči jeho případným koncovým klientům. Intermap Technologies, s.r.o. nezaručuje bezprostřední opravu případných nesprávných údajů na základě požadavků fyzické nebo právnické osoby.

©2023 Intermap Technologies, s.r.o.

Nositelem autorských práv k zobrazovaným povodňovým zónám je společnost Intermap Technologies, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

©2023 CEDA Maps a.s.

Nositelem autorských práv k zobrazeným mapovým podkladům je společnost CEDA Maps a.s. Všechna práva vyhrazena.

Vykonavateli autorských práv k ostatním datům jsou jejich vlastníci. Jména subjektů a produktů, pokud jsou ochrannými známkami, jsou ochrannými známkami jejich vlastníků.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline