assurance pojištění

Pojem používaný pro životní pojištění ("life assurance"). Vyjadřuje jistotu, že událost nastane (dožití nebo smrt), kdežto "insurance" vyjadřuje pravděpodobnost.

assurance with period of partial benefit životní pojištění s částečným plněním

Životní pojištění s obdobím částečného plnění (například při určité pojistné události).

assured pojištěný (životní pojištění)

Pojištěným osoba, na jejíž život se soukromé životní pojištění vztahuje.

attachment point hranice vlastního vrubu

V zajištění se jedná o bod účinnosti škodního nadměrku, tj. výši pojištěné škody, při které se na pojistném plnění začíná podílet škodní nadměrek.

audit audit

Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované (certifikované) osoby zejména na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní jednotky.

auditor auditor

Auditor je osoba (fyzická nebo právnická), která je povinna při provádění auditu ověřit, zda

  1. účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s použitými právními předpisy a účetními standardy;
  2. výroční zpráva nebo konsolidovaná účetní zpráva je v souladu s účetní závěrkou či konsolidovanou účetní závěrkou.

authorised assets povolená aktiva, uznaná (přípustná) aktiva

Pojišťovny mohou krýt své technické rezervy jen povolenými aktivy. Mezi ně patří například dluhové cenné papíry, úvěry, akcie, pozemky, pohledávky za zajistiteli, vklady u bank apod. (viz. čl. 23 směrnice 2002/83 o životním pojištění).

automatic fleet automatické pojištění flotil

Pojištění všech vozidel, která pojistník vlastní a získá v daném pojistném období.

automatic sprinklers automatická sprinklerová zařízení

Zařízení pro automatickou distribuci vody k hašení požáru (v dostatečném množství pro jeho likvidaci).

aval směnečné ručení

  1. Aval poskytuje úvěrová pojišťovna v rámci pojištění kauce (záruky).
  2. Obecně - písemné potvrzení dole na obchodní listině garantující platbu.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline