apportionment rozdělení

Proporcionální rozdělení pojistného plnění mezi dva nebo více pojistitelů, kteří pojistili tutéž škodu.

appraisal ocenění, odhad

Zkoumání za účelem určení pojistné hodnoty nebo výše škody.

appraisal clause oceňovací doložka

Smluvní doložka o postupu, který se použije při nejednotnosti stanovisek pojistitele a pojištěného ohledně výše škody.

appraisal value hodnota ocenění, odhadní cena

Měřítko k ohodnocení životní pojišťovny; skládá se z těchto složek - majetek netto, hodnota výnosů z kmene a hodnota budoucích pojišťovacích obchodů. Na rozdíl od "embedded value" se orientuje i na budoucí tržní vývoj.

arbitrage arbitráž

Druh bankovní a obchodní transakce, kdy se nakupují cenné papíry či zboží v jedné zemi, měně nebo na jednom trhu, aby se prodaly za vyšší cenu jinde.

arm´s length transaction transakce mimo dosah osobního vlivu

Transakce, při které kupující a prodávající jednají nezávisle, nemají mezi sebou žádný vztah a sledují své vlastní individuální cíle.

arranged total loss dohodnutá totální škoda (úplná ztráta)

Pojistitel vyplatí pojistné plnění (ve výši sjednané pojistné částky nebo limitu).

arrest arestace lodi

Zadržení lodi, která byla použita k přepravě zboží podle přepravní smlouvy, z níž oprávněný (přepravce, pojišťovna) uplatňuje nárok na náhradu škody, popřípadě jiné lodi téhož vlastníka osobou uplatňující nárok na náhradu škody. Arestace má zaručit oprávněnému vydobytí pohledávky přiznané soudem.

arrival and sailing připlutí a odplutí

Pobyt lodi v přístavu po dobu nutnou k vyřízení úkonů spojených s obchodem (pojištění přepravy).

arrival contract smlouva o připlutí

Smlouva, u níž se předpokládá předání zboží při připlutí dané lodi do přístavu.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline