abandon vzdání se

  1. Obecně - vzdání se nároku, vlastnického práva nebo majetku
  2. Vzdání se ztroskotané lodi nebo jejího nákladu ve prospěch pojistitele (je-li věc v takovém stavu, že by náklady na její záchranu nebo opravu převyšovaly její hodnotu; abandon není povolen ve většině nenámořních majetkových pojištění).
  3. Přenechání poškozené pojištěné věci pojistiteli při výplatě pojistného plnění.

abandonee postupník

Strana, v jejíž prospěch se druhá strana vzdává nároku nebo majetku (pojištění přepravy).

abandonment clause doložka o vzdání se (zřeknutí se)

Doložka, kterou se dává pojištěnému právo opustit ztracený nebo poškozený majetek a přitom nárokovat pojistné plnění na pojistiteli. Může se jednat o případ, kdy majetek je neopravitelný nebo nenávratně zmizel (potopení lodi) nebo o případ, kdy náklady na opravu by byly vyšší než hodnota opraveného majetku.

ability to pay schopnost platit

Schopnost hradit své finanční závazky.

absolute liability absolutní odpovědnost

Absolutní odpovědnost je odpovědnost za riziko, tj. nepřipouštějí se žádné liberační důvody. Příkladem může být absolutní odpovědnost za škodu způsobenou chodci či cyklistovi provozem vozidla bez ohledu na jeho účast na vzniku škody. Odlišně u objektivní odpovědnosti, kde také není podmínkou zavinění, odpovědnostní vztah vznikne vždy, kdy škoda byla způsobena okolnostmi, které mají původ v činnosti, věci při ní použité nebo v provozu (například motorového vozidla), ale lze se liberovat, jestliže je prokázáno, že škodě nebylo možno zabránit ani při vynaložení úsilí, které lze požadovat.

accelerated depreciation zrychlené odpisy

Právním předpisem se umožní provádět rychleji odpisy u vybraného majetku za účelem podpory technického rozvoje, ekonomického růstu apod.

acceleration benefit předčasné plnění

Předčasné plnění obvykle ve formě dávek vyplácených pojištěnému, který trpí vážným onemocněním (připojištění k životnímu pojištění).

acceleration life insurance životní pojištění s předčasnou výplatou

Část pojistného plnění pro případ smrti (obvykle až do 25 %) se uvolní předčasně na úhradu lékařských nákladů k prodloužení života pojištěného. Pokud pojištěný zemře, zbývající část plnění je vyplacena obmyšlenému.

acceptability přijatelnost, akceptace

Posuzování, zda je riziko přijatelné v souladu s upisovacími směrnicemi pojistitele.

acceptance přijetí, akceptace, akceptování

  1. Přijetí návrhu, oferty.
  2. V pojištění a zajištění se lze s tímto pojmem setkat u úvěrových pojištění (akceptace směnky) nebo u pojišťování investičních celků (certifikát o převzetí budovaného díla) apod.
  3. V zajištění se užívá pojem přijatý podíl (share accepted).
  4. Pojistitel přijímá vydáním pojistky riziko proti platbě pojistného.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline