alternative markets alternativní trhy

K alternativním trhům jsou řazeny například kaptivní pojišťovny.

amendment dodatek

Dokument v písemné formě připojený k pojistné smlouvě, který upravuje pojistnou smlouvu/pojistné podmínky.

amortization umořování, amortizace, odpisy

  1. Systematická likvidace dlužné částky. Nezaplacený zůstatek se umořuje pravidelnými platbami, takže ke konci dohodnutého období je dluh vyrovnán.
  2. Účetní pojem pro postupné snižování hodnoty aktiv způsobené plynutím času.
  3. (Úřední) Prohlášení listiny za neplatnou.

amount at risk riziková částka

U životního pojištění jde o rozdíl mezi pojistnou částkou a aktuální hodnotou odkupného. U pojištění majetku a odpovědnosti jde obvykle o minimální limit pojistného plnění.

ancillary benefits doplňkové pojistné plnění

U soukromého zdravotního pojištění se hradí různé výdaje spojené s pobytem v nemocnici. Obvykle se doplňkové pojistné plnění stanoví jako násobek denní dávky vyplácené v případě pobytu v nemocnici.

anniversary date výroční den

Den, kdy uplyne rok, dva roky atd. od počátku pojištění.

annual percentage rate roční procentní míra

Skutečná úroková míra placená u dané půjčky. Uvádí se jako roční míra, i když je obvykle placena měsíčně.

annual policy roční pojistná smlouva

Pojistná smlouva s pojistnou dobou 12 měsíců. Může být obnovena na návrh pojistitele nebo pojistníka.

annual premium equivalent roční ekvivalent pojistného

Metoda kalkulace nového obchodu (produkce) u životního a důchodového pojištění s cílem zmírnit vliv velkých jednorázově placených částek. Jde o souhrn pojistného na roční bázi, přičemž z jednorázově placeného pojistného se připočítává 10 % (UK).

Annual Report výroční zpráva

Dokument připravovaný pro orgán dohledu, akcionáře, investory apod. o výsledcích hospodaření pojišťovny v daném roce. Obsahuje rozvahu a výsledovku a další údaje i informace, které stanoví právní předpisy.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline