arson žhářství

Úmyslné založení požáru (domu, budovy apod.).

assessment odhad hodnoty, mimořádné pojistné

  1. Např. odhad - úřední ohodnocení zboží pojištěného proti ztrátě nebo poškození.
  2. Mimořádné pojistné, které může po pojistníkovi požadovat vzájemná pojišťovna v případě, že její ztráty jsou větší, než se předpokládalo (US).

asset allocation rozdělení aktiv

Rozložení aktiv do různých forem investic.

asset management management/řízení aktiv

  1. Optimální investování aktiv na základě investiční strategie.
  2. Správa majetku zejména v cenných papírech při důrazu jak na výnosnost, tak rizika.

asset share value hodnota podílu v aktivech

Hodnota podílu pojistníka v aktivech životní pojišťovny nebo investičního fondu.

asset-liability mismatch risk riziko nesouladu aktiv a pasiv

Riziko změny hodnoty plynoucí z rozdílů mezi finančními toky aktiv a pasiv, cen, převáděných částek apod. Může plynout rovněž z nesouladu v účetnictví.

assets aktiva (věci, které patří osobě nebo společnosti)

Aktiva pojišťovny zahrnují:

  • Dlouhodobý majetek (nehmotný, hmotný, finanční).
  • Oběžný majetek (pohledávky, zásoby, peněžní prostředky).
  • Přechodná aktiva (příjmy a náklady příštích období).

assignee of marine policy držitel námořní pojistky

Oprávněná osoba z titulu držení pojistky - na základě převodu.

assignment převod (vlastnictví, práva)

Slovem "assignment" se ve Spojeném království rozumí převod vlastnictví z jedné osoby na jinou osobu. Osoba, která převádí, je převodce ("assignor"). Příjemce je v angličtině "assignee". Existují tři typy převodu: a) na základě smlouvy se převádí předmět smlouvy (např. když je prodán dům nebo auto). Tento typ převodu ale obvykle nezahrnuje převod příslušné pojistné smlouvy; b) právo na získání pojistného plnění z příslušné pojistné smlouvy může být taktéž převedeno z jedné osoby na druhou osobu. Takový převod by mohl být učiněn, aby bylo zaplaceno řemeslníkovi za provedené opravy za účelem odstranění škod; c) může být převedena samotná pojistná smlouva. Nicméně ve většině pojistných odvětví nemohou být pojistné smlouvy volně převáděny. V případě pojištění domácnosti nebo autopojištění je důležitým faktorem při upisování nejen dům či auto, ale též osoba navrhovatele (pojistníka). Totéž se týká pojištění odpovědnosti, neboť náchylnost k nedbalosti je charakteristickým prvkem, který je u jednotlivých osob rozdílný. V případě takového převodu tedy musí kupující sjednat nové pojištění. Podle níže uvedeného pramene jsou jedinými volně převoditelnými pojistnými smlouvami smlouvy o pojištění námořního nákladu a o životním pojištění. Např. u pojištění námořního nákladu není třeba informovat pojistitele. V průběhu cesty může náklad změnit několikrát majitele a bylo by nepraktické, kdyby musel být předkládán vždy nový návrh na pojištění. Kromě toho s tímto převodem není spojeno žádné zvýšení rizika. Pojistné smlouvy životního pojištění jsou rovněž volně převoditelné, protože identita pojištěné osoby se převodem nemění. Převod pojistné smlouvy životního pojištění na banku jako záruky (zástavy) za hypotéku je označován jako "podmíněný převod". Převodce nadále platí pojistné a pojištění mu slouží k úhradě hypotéky.

assistance services asistenční služby

Pomoc osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo pobytu mimo bydliště.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline