affinity sales spřízněné prodeje

Prodej produktů přes skupiny odborníků nebo obchodní spolky.

age change změna věku

Věk (u pojištění), kdy se osoba stává o jeden rok starší. Pojistné se u životního a soukromého zdravotního pojištění obvykle vyčísluje k věku nejbližších narozenin.

agent agent, pojišťovací agent, zástupce

V podstatě existují dva druhy pojišťovacích agentů: nezávislý, který za provizi prodává pojištění několika pojišťoven a výhradní, který zastupuje pouze jednu pojišťovnu. Někdy tento pojem znamená pojišťovacího zprostředkovatele obecně.

agent of record prokazatelný agent (pojištovací zprostředkovatel)

  1. Osoba, která má smlouvu s pojistníkem a má právní nárok na provizi z pojistné smlouvy.
  2. Zmocněný pojišťovací zprostředkovatel pro přípravu návrhu na pojištění, který má právo umístit riziko jménem pojistníka (například u pojištění letadel). Pojišťovna dá návrh pojistného a pojistných podmínek, pouze tomuto pojišťovacímu zprostředkovateli.

agent´s balance saldo agenta

Výkaz uvádějící částku, kterou dluží pojišťovna agentovi (provize).

aggregate annual deductible celková roční spoluúčast

Spoluúčast, která platí pro daný rok. Podnikatel platí v daném roce všechny nastalé škody do výše spoluúčasti a pojišťovna škody nad tuto výši.

aggregate excess of loss souhrnný škodní nadměrek

U neproporcionálních zajišťovacích smluv zaplatí zajistitel cedující společnosti všechny škody, které překročí určitý limit vlastního vrubu, specifikovaný cedující společností. Pokud je stanoven v peněžních jednotkách, tak se hovoří o škodním nadměrku. Agregátní nadměrek se vztahuje ke všem příslušným pojistným smlouvám.

aggregate indemnity celková hranice pojistného plnění

Celkový limit pojistného plnění ze všech pojištění vztahujících se k dané škodě (jako příklad lze uvést soukromé zdravotní pojištění).

aggregate limit celkový limit

Maximální výše pojistného plnění. Činí-li tento limit například u soukromého zdravotního pojištění 500 tis. Kč, tak pojišťovna plní maximálně v této výši.

agreement on outsourcing smlouva o vyčlenění činnosti

Smlouvou o vyčlenění činnosti se rozumí smlouva, jejímž účelem je trvalý nebo dočasný převod nebo rozdělení některých činností, s výjimkou přebírání pojistných rizik do pojištění nebo přebírání zajistných rizik do zajištění, a to buď v celém rozsahu, nebo zčásti na jinou osobu (blíže § 3 odst. 2 písm. o) a § 7g zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů).

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline