accident úraz, nehoda

1.    Úrazem se pro účely tohoto zákona rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání soukromého pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt (viz. § 60 odst. 2 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů).

 2.    Nehoda je neočekávaná, nepředvídaná událost mimo kontrolu pojištěného mající za následek například ztrátu majetku.

accident and health insurance úrazové a zdravotní pojištění

Pojištění pro případ úrazu, pro případ smrti v důsledku úrazu a následných léčebných výloh (plnění pro případ prevence, lékařských výloh a mimořádné péče je limitováno).

accident insurance úrazové pojištění

Z úrazového pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši stanovené v pojistné smlouvě, došlo-li k úrazu pojištěného. Úrazové pojištění lze sjednat jako pojištění škodové nebo pojištění obnosové (viz. § 60 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů).

accident year rok nehody

Kalendářní nebo účetní rok, ve kterém došlo k nehodě nebo škodě.

accident year basis roční báze událostí

Účetní položky - například nastalé škody jsou založeny na událostech, které se udály v rámci daného účetního období.

accidental death and dismemberment insurance pojištění pro případ smrti následkem úrazu a pro případ tělesného poškození

V případě smrti následkem úrazu získává pojistné plnění oprávněná osoba, kdežto v případě tělesného poškození (ztráta končetiny) pojištěný.

accidental death clause doložka o smrti následkem úrazu

Kromě plnění v případě smrti se oprávněné osobě vyplácí další plnění, pokud ke smrti dojde následkem úrazu.

accidental death insurance pojištění pro případ smrti následkem úrazu

V případě smrti následkem úrazu získává pojistné plnění oprávněná osoba.

accidental pollution náhlé znečištění

Náhlé, jednorázové znečištění způsobené zpravidla technologickou havárií nebo živelní škodnou událostí (životní prostředí).

accommodation business obchod z ochoty

Obchod přijatý z ochoty, i když jej pojistitel nepovažuje za standardní. Pojistitel totiž zohledňuje celkovou činnost a přínosy daného pojišťovacího zprostředkovatele.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline