admitted assets uznaná (přípustná, povolená) aktiva

Aktiva uznaná v příslušné směrnici EU pro výpočet solventnosti pojišťovny.

admitted company povolená společnost

Společnost, jež má povolení k činnosti dle zákona.

advance funding financování (placení) předem

Placení pojistného předem, tj. před stanoveným dnem splatnosti.

advanced payments platby předem

Výplaty pojistného plnění v předstihu před plánovaným datem.

advanced premium pojistné zaplacené předem

  1. Pojistné zaplacené před stanoveným datem splatnosti. U některých pojistných smluv je pro takový případ dohodnuta sleva z pojistného.
  2. První pojistné zejména tam, kde se aplikuje pohyblivé pojistné, které se vyúčtuje, až je známa jeho výše.

adverse selection adverzní selekce (nepříznivý výběr)

Nákup pojištění ve větší míře osobami s nadprůměrnou pravděpodobností pojistné události než osobami s podprůměrnou pravděpodobností (pojistitelé obvykle reagují zvýšením pojistného nebo nepojišťují vůbec; v některých zemích je nepojistitelné například riziko povodně).

advertisers liability insurance pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti pracovníků v reklamě

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou nedbalostí či opomenutím, což může vést k žalobě pro urážku na cti, pro pomluvu, hanobení apod.

advertising injury škoda (újma) způsobená reklamou/obchodním zveřejněním informací

  1. Škoda způsobená podnikatelem při reklamě jeho produktů a služeb, ale může jít i porušení autorských práv, práv k obchodní známce či zásah do soukromí.
  2. Z pojištění odpovědnosti se může hradit rovněž škoda způsobená zveřejněním informací, tedy imateriální újma fyzické nebo právnické osobě (US).

affiliated investment risk přidružené investiční riziko

Riziko, že investici do společnosti v rámci téhož konglomerátu nebo téže skupiny může být obtížné prodat s ohledem na ztrátu její hodnoty či s ohledem na odsávání finančních zdrojů dané společnosti.

affiliation contracts smlouvy o přidružení

Smlouva, na jejímž základě se akciová společnost podrobuje managementu jiné osoby (například holdingové společnosti) nebo se zavazuje k převodu svého zisku na tuto společnost.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline