adhesion insurance contract adhézní pojistná smlouva

Pojistná smlouva, jejíž obsah (případně čas ujednání) není výsledkem jednání, ale je určen jednou ze smluvních stran a druhá strana má pouze možnost smlouvu zcela přijmout, nebo nepřijmout; jedna ze stran nemá možnost obsah smlouvy ovlivnit.

adjacent přilehlý

Součástí pojištění budovy je i pojištění přilehlých budov, a to za stejných podmínek jako základní budovy.

adjustable life insurance upravitelné životní pojištění

Pojištění, u něhož lze měnit zejména pojistnou částku a pojistné.

Pojistná částka může být zvýšena nebo snížena (při zvýšení pojistitel obvykle vyžaduje podklady k prokázání pojistitelnosti). Upravené pojistné může zkrátit nebo prodloužit dobu pojistné ochrany, jakož i zkrátit či prodloužit období pro placení pojistného

adjustable premium upravitelné pojistné

Pojistné, jež může být zvýšeno nebo sníženo. Některé pojistné smlouvy životního pojištění umožňují pojišťovně změnit pojistné v závislosti na vývoji úmrtnosti, výdajů a investičních výnosů.

adjuster likvidátor (pojistných událostí)

Osoba, jejímž úkolem je posoudit škodnou událost a provést její likvidaci (lze přeložit - podle kontextu - též jako "znalec" nebo "odhadce").

adjustment income vyrovnávací příjem

Příjem splatný přežívající družce nebo jiné oprávněné osobě v případě úmrtí pojištěného. Může se jednat pouze o překlenutí období, než bude oprávněná osoba samostatná nebo neobnoví emocionální stabilitu nebo se nezaškolí na novou profesi apod.

administration of insurance správa pojištění

Správou pojištění nebo zajištění se rozumí činnosti zabezpečující trvání a aktualizaci stavu pojistných nebo zajišťovacích smluv (viz § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů).

administrative services only pouze administrativní služby

Smlouva o poskytování administrativních služeb pojišťovnou bez pojištění rizika.

administrator správce

„Správcem“ se rozumí každá osoba nebo orgán jmenovaný příslušnými orgány pro účely řízení reorganizačních opatření (viz. čl. 2 písm. i) směrnice 2001/17/ES o reorganizaci a likvidaci pojišťoven).

admitted and non-admitted insurance policies povolené a nepovolené pojistné smlouvy(resp. uzavřené s pojistitelem s povolením nebo s pojistitelem bez povolení pro danou jurisdikci)

Nadnárodní společnosti se mnohdy musí rozhodovat ohledně způsobu pojištění (majetek, odpovědnost) svých zahraničních dceřiných společností, poboček apod. Mohou sjednat pojištění s pojistitelem, který má povolení provozovat pojišťovací činnost na trhu, kde se nacházejí rizika. Takové pojistné smlouvy by bylo možno zjednodušeně nazvat "povolené", "uznané" (admitted), protože poskytovatel má licenci pro příslušný národní pojistný trh. Nadnárodní společnosti mohou ale sjednat pojištění i na tom trhu, kde mají sídlo, a to s mezinárodním pojistitelem v rámci řízeného rámcového programu (také "mezinárodní pojišťovací program"). Z toho rezultující pojistná smlouva se pak nazývá "nepovolená" (non-admitted). Rozhodování nadnárodních společností ovlivňuje celá řada faktorů. Např. regulace v příslušné cizí zemi může být mnohem přísnější než v domovské zemi. Pojistitelé usídlení v cizí zemi nemohou nabídnout pojištění proti všem rizikům ani požadované limity pojistného plnění apod. Nadnárodní společnost může místo toho, aby se zabývala rozdílnými režimy pojištění v příslušných zemích, kde působí, dát přednost a dohodnout se s "nepovoleným" (pro daný případ) pojistitelem a získat globálně jednotné pojistné podmínky a limity pojistného plnění.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline