LEGISLATIVA EU

 

 • Distribuce

Insurance distribution directive (IDD)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016, o distribuci pojištění.

Pokračovat na dokument

Prováděcí předpisy:

Nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění.

Pokračovat na dokument

Nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou.

Pokračovat na dokument

Prováděcí nařízení Evropské komise (EU) 2017/1469 ze dne 11. srpna 2017, kterým se stanoví standardizovaný formát pro informační dokument o pojistném produktu.

Pokračovat na dokument

Distant marketing directive (DMD)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2002/65/ES ze dne 23. září 2002, o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES.

Pokračovat na dokument

PRIIPs

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014, o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou.

Pokračovat na dokument

Prováděcí předpisy:

Nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1904 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014, pokud jde o zásahy u produktů.

Pokračovat na dokument

Nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014, o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení.

Pokračovat na dokument

MiFID II

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/65 ze dne 15. května 2014, o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU.

Pokračovat na dokument

 • Ochrana spotřebitele

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011, o právech spotřebitelů.

Pokračovat na dokument

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

Pokračovat na dokument

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005, o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu.

Pokračovat na dokument

 • Evropské dohledové orgány (ESAs)

Novelizace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019, novelizace evropských dohledových orgánů pro finanční trhy.

Pokračovat na dokument

EIOPA

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010, o zřízení evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Evropské komise 2009/79/ES.

Pokračovat na dokument

EBA

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010, o zřízení evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Evropské komise 2009/78/ES.

Pokračovat na dokument

ESMA

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010, o zřízení evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Evropské komise 2009/77/ES.

Pokračovat na dokument

 • Ochrana osobních údajů

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokračovat na dokument

Aktuální pokyny a doporučení Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.

Pokračovat na dokument a na stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů

Šablona pro ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů.

Pokračovat na dokument

 • Digitální agenda

EPrivacy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2002/58/ES ze dne 12. července 2002, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích).

Pokračovat na dokument

NIS

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016, o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v EU.

Pokračovat na dokument

EIDAS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.

Pokračovat na dokument

 • Kybernetická bezpečnost

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019, o agentuře ENISA (Agentuře EU pro kybernetickou bezpečnost), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 (akt o kybernetické bezpečnosti).

Pokračovat na dokument

 • Management rizik a dohled

Solventnost II

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009, o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu.

Pokračovat na dokument

Prováděcí předpis:

Nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II).

Pokračovat na dokument

Omnibus II

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010, s ohledem na pravomoci evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).

Pokračovat na dokument

 • Mimosoudní řešení sporů

ADR

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2013/11 ze dne 21. května 2013, o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů).

Pokračovat na dokument

ODR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Pokračovat na dokument

 • Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Evropské komise 2006/70/ES.

Pokračovat na dokument

 • Odpovědnost z provozu motorových vozidel

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009, o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění.

Pokračovat na dokument

 • Panevropský osobní penzijní produkt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019, o panevropském osobním penzijním produktu.

Pokračovat na dokument

 • Udržitelné finance

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

Pokračovat na dokument

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020, o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.

Pokračovat na dokument

 • Reporting

Směrnice o nefinančním výkaznictví (non-financial reporting directive, NFRD)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/95 ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami.

Pokračovat na dokument

Copyright © 2023