POJIŠTĚNÍ BUDOV

POJIŠTĚNÍ BUDOV

Pojištění budov poskytuje pojistnou ochranu obytných budov a souvisejících staveb umístěných na tomtéž pozemku. Předmětem pojištění může být tedy rodinný dům, bytový dům, rekreační chalupa či chata, byt v osobním vlastnictví, garáž a další stavby, jako jsou ploty, bazény, skleníky apod. Tímto druhem pojištění lze pojistit budovu již ve fázi výstavby.

Minimální varianta rozsahu pojištění se vztahuje na škody způsobené:

 • požárem, výbuchem nebo přímým úderem blesku;
 • pádem letadla, popř. jeho části nebo nákladu;
 • vichřicí nebo krupobitím.

V dalších variantách pak mohou být kryty i škody způsobené:

 • krádeží vloupáním;
 • vodou vytékající z vodovodního zařízení;
 • povodní a záplavou;
 • zřícením skal nebo zemin;
 • pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů;
 • tíhou sněhu nebo námrazy;
 • zemětřesením;
 • vandalismem;
 • kouřem.

Některé pojistné produkty obsahují i méně obvyklá krytí, např.:

 • rozbití skel,
 • škody způsobené nárazem dopravního prostředku,
 • náhradu výdajů za ztrátu vody apod.

Co ovlivňuje výši pojistného?

 • Výše pojistné částky.
 • Rozsah sjednaných pojistných rizik.
 • Výše zvolené spoluúčasti.
 • Lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně či vloupání.

Na co nezapomenout při sjednání?

 • Zvážit, zda sjednat pojistnou smlouvu na novou, nebo obecnou (časovou) cenu.
 • Správně stanovit odpovídající pojistnou částku.
 • Zodpovědně zvolit rozsah pojistných nebezpečí.
 • Seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména limity a případnými výlukami z pojištění.

Určení pojistné hodnoty stavby

Pro korektní nastavení pojistné částky, resp. limitů pojistného plnění, je potřeba určit pojistnou hodnotu stavby, a to v nové ceně. Novou cenou se rozumí cena, za kterou by bylo možné postavit stavbu stejného druhu, velikosti a kvality.

Pojistná částka (horní hranice plnění) stanovená v pojistné smlouvě by měla minimálně odpovídat stanovené pojistné hodnotě. Pokud je sjednaná pojistná částka stavby nižší než pojistná hodnota, dochází pravděpodobně k podpojištění objektu. V případě pojistné události by pak pojistné plnění nepokrylo vzniklou škodu v plné výši. Pouze správně stanovená pojistná částka zaručuje dostatečnou pojistnou ochranu. Určení pojistné hodnoty stavby je plně v gesci pojistníka. V případě nejasností, jak hodnotu stavby určit, doporučujeme obrátit se na odborníka na danou oblast (např. z řad projektantů, stavebních firem atd.), příp. kontaktovat pojišťovacího zprostředkovatele dané pojišťovny.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2023