POJIŠTĚNÍ VE PROSPĚCH DÍTĚTE

POJIŠTĚNÍ VE PROSPĚCH DÍTĚTE

Svatební, příp. stipendijní pojištění ve prospěch dítěte zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití. Sjednaná pojistná částka se vyplácí dítěti při dožití nebo u příležitosti uzavření sňatku nebo formou stipendia po stanovenou dobu. Zemře-li pojištěný (např. rodič) v době trvání pojištění, končí povinnost platit pojistné (zproštění od placení). U některých typů pojištění dětí zahájí pojišťovny při zproštění od placení výplatu pravidelného důchodu dítěti, která trvá až do sjednaného konce pojištění. Veškeré nároky vyplývající z pojistné smlouvy zůstávají nedotčeny.

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

  • chtějí zabezpečit své děti,
  • chtějí svým dětem usnadnit start do samostatného života,
  • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky.

Jaké výhody pojištění přináší?

  • Garantovaná pojistná částka pro případ dožití vyplácená dítěti.
  • Garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM).
  • Zproštění od placení v případě smrti pojištěného.
  • Výplata pravidelného důchodu.
  • Rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění.

Jaké nevýhody pojištění přináší?

  • Nelze libovolně měnit nastavení pojištění.
  • Nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění.

Image

V případě úmrtí pojištěného dochází ke zproštění od placení pojistného.

V případě úmrtí dítěte se vyplácí odkupné nebo zaplacené pojistné.

V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.

V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o daňové uznatelnosti pojištění

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2023