SAMOREGULAČNÍ STANDARDY

Modelace vývoje pojistného

Standard vyčísluje vývoj kapitálové hodnoty pojištění a případné odkupné na konkrétním nastavení pojistné smlouvy. Jeho cílem je předcházení misselingu a nevhodného výběru produktu konkrétními informacemi o individuálním vývoji hodnoty naspořené/investované částky.

Forma a obsah modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného (dále jen „modelace“)

 • Předávaná modelace musí být zpracována na konkrétní nastavení pojistné smlouvy (nesmí být univerzální).
 • Nejvyšší přípustné procento zhodnocení uváděné v modelaci (nebo jiných propagačních materiálech) je 7 %. Tento limit je platný pro všechny typy fondů, přičemž maximální zhodnocení pro konkrétní investiční nástroj je stanoveno s ohledem na rizikovost tohoto nástroje. Z modelace musí být jasně patrné, jaká konkrétní procentní výše zhodnocení byla v modelaci použita.
 • Závaznou formou modelace je tabulka s vyčíslením vývoje odkupného a kapitálové hodnoty pojištění (již na konkrétní výši zhodnocení vybranou klientem), která bude doplněna grafem s uvedením dalších variant možného vývoje odkupného a kapitálové hodnoty (vždy nulová, příp. i příznivější nebo méně výnosná varianta zhodnocení). Nulovou variantu není nutné vytvářet u garantované strategie.
 • V modelaci bude uveden odkaz na zdroj informací, ze kterých vycházejí hodnoty modelovaného zhodnocení finančních prostředků.
 • Jako součást modelace budou uvedeny i další informace, zejména o okolnostech, které vývoj odkupného a dalších parametrů smlouvy ovlivňují (např. upozornění na riziko kolísání hodnoty – ceny jednotky s důrazem i na možnost záporného zhodnocení při kratší době trvání pojištění apod.).

Doplňující informace

 • Modelace se bude zpracovávat v rámci procesu uzavírání nové pojistné smlouvy.
 • Zájemce o pojištění by měl prokazatelně obdržet vývoj modelace již v rámci procesu sjednávání pojistné smlouvy. Za prokázání převzetí modelace se považuje:

- podpis pojistníka na pojistné smlouvě, která obsahuje prohlášení, že pojistník modelaci převzal / byl s ní seznámen;

- podpis pojistníka přímo na modelaci.

Pojistitel zašle modelaci pojistníkovi s pojistkou v případě, že:

 • zájemce o pojištění neobdržel modelaci při sjednání pojištění;
 • pojišťovna nebude mít k dispozici prokazatelné potvrzení, že zájemce o pojištění modelaci obdržel při sjednání pojištění;
 • se pojistitel rozhodne modelaci zasílat klientovi vždy;
 • navržený minimální rozsah informací uvedených v modelaci mohou pojišťovny dále rozšířit;
 • modelace se bude zpracovávat pro všechny typy rezervotvorného pojištění.

Příklad modelace – tabulkové znázornění

Ilustrativní modelace je znázorněna na stáří klienta 30 let, době trvání pojištění 30 let, pojistném 1000 Kč/měsíc a na pojistné částce na smrt 1 mil. Kč.

Doba trvání pojištění (roky) Zaplacené pojistné Kapitálová hodnota (výnosnost 5 %) Hodnota odkupného
1 12 000 4 593 0
2 24 000 9 265 0
3 36 000 14 009 3 491
10 120 000 87 743 75 096
15 180 000 149 490 144 903
….      
30 360 000 382 838 369 929

Příklad modelace – grafické znázornění

Ilustrativní graf je znázorněn na stáří klienta 30 let, době trvání pojištění 30 let, pojistném 1000 Kč/měsíc a na pojistné částce na smrt 1 mil. Kč.

Modelace graf

Předsmluvní informace o produktu životního pojištění
Rekapitulace stavu pojistné smlouvy
Samoregulační standardy ČAP k uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Nástroje pojišťoven pro kontrolu externích distribučních sítí a flotilářů
Nákladovost investičního fondu
Souhrnné vyjádření informací
Sdělení klíčových informací
Copyright © 2021