POVINNÉ RUČENÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lidově řečeno „povinné ručení“, POV) je povinně smluvním pojištěním a poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ vzniku újmy třetí osoby způsobené provozem pojištěného vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného/poškozených.

Platné a účinné POV musí být sjednáno ke každému vozidlu zapsanému v registru silničních vozidel. POV se vztahuje na každou osobu, která je povinna nahradit újmu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

Minimální zákonem stanovený limit pojistného plnění z POV je 35 000 000 Kč při újmě na životě a zdraví na každého zraněného nebo usmrceného a 35 000 000 Kč na škodu na majetku pro všechny poškozené.

Všechna práva a povinnosti účastníků tohoto pojištění jsou vedle pojistných podmínek definovány zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké újmy se hradí z POV?

  • Újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných.
  • Věcné škody.
  • Škody, které mají povahu ušlého zisku.
  • Účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených výše uvedeným zákonem.

K POV pojišťovny nabízejí možnost sjednat řadu doplňkových připojištění, např.:

  • pojištění čelního nebo všech skel ve vozidle,
  • úrazové pojištění osob ve vozidle,
  • pojištění zavazadel,
  • pojištění úhrady nákladů na pronájem náhradního vozidla,
  • připojištění asistenčních služeb,
  • pojištění pro případ živelní události.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2023