Eigenkapitalrentabilität rentabilita vlastního kapitálu

ukazatel, který poměřuje čistý zisk (tj. po zdanění) a vlastní kapitál

Eigenmittel vlastní zdroje, vlastní prostředky

vlastní zdroje hrají důležitou úlohu při výpočtu solventnosti pojišťovny. Například disponibilní mírou solventnosti se rozumí upravená výše vlastních zdrojů pojišťovny (§ 76 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví)

Eigenschadenversicherung pojištění vlastní škody

zvláštní forma tzv. pojištění důvěry pro veřejnoprávní instituce, která má v sobě zahrnuty jak prvky majetkového pojištění, tak pojištění odpovědnosti. Pokud zaměstnanci těchto institucí způsobí nedbalostí škodu, tak v případě tohoto pojištění se pojistitel vzdává práva na regres

Einbruchdiebstahl krádež vloupáním

krádež vloupáním je jedno z pojistných nebezpečí v souvislosti s pojištěním majetku

Einbruchdiebstahlversicherung pojištění pro případ krádeže vloupáním

v rámci pojištění vybavení domácnosti jde o pojištění pro případ odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží

Einbruchmeldeanlage hlídací poplašné zařízení, alarm či hlásič vloupání

elektronický systém dá okamžité upozornění, pokud dojde k vloupání. Může jít o hlásiče reagující na pohyb nebo příslušná čidla jsou na skle, okně či dveřích

Einfacher Diebstahl jednoduchá krádež

jednoduchou krádeží se rozumí odcizení věci s úmyslem si ji přivlastnit nebo předat třetímu. Může jít o odcizení neuzamčených věcí, kapesní krádeže apod. Pojištění tzv. jednoduché krádeže je dosti problematické, protože zloděj nemusí překonat žádnou překážku

Eingebrachte Sachen vnesené věci

pojištění odpovědnosti zejména v souvislosti s odpovědností provozovatele ubytovacího zařízení. Tento provozovatel musí nahradit škody, které host utrpěl ztrátou, poškozením nebo zničením vnesené věci, aniž se jedná o jeho zavinění nebo zavinění jeho zaměstnanců (SRN)

Einheitsversicherung sdružené pojištění

tímto názvem se rozumí kombinované pojištění, která má v sobě prvky pojištění přepravy a majetkového pojištění. Původně bylo připraveno v zásadě na objednávku textilního průmyslu (SRN)

Einlagensicherung zajištění vkladů

úvěrové instituce musí podle zákona finančně přispívat do fondu pojištění vkladů. V případě potíží některé finanční instituce tento fond vyplácí prostředky majitelům vkladů do stanoveného limitu (SRN)

Copyright © 2022