Pojišťovat povinně, či nepojišťovat rychlá elektrokola?

 

Datum vydání: 7.04.2022

Zdroj: Opojištění.cz

Odkaz na článek: https://1url.cz/LKy5i

 

 

Odborná pojišťovnická veřejnost se začíná seznamovat se změnami, které přináší revize Motorové směrnice (MID). Ta se na půdě evropských orgánů řešila několik let a přinesla nespočet problémů a překážek. Zaměřme se na jednu z nejzásadnějších změn, kterou je samotná definice vozidla spadajícího pod povinnost MTPL.

 

Pro účely revize MID (Motorová směrnice) se od počátku legislativního procesu ze strany Evropské komise počítalo s tím, že se musí udělat co nejpreciznější definice vozidla spadajícího pod povinnost MTPL (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), aby se tak právní situace dostala do souladu s relevantními judikáty Soudního dvora Evropské unie (Vnuk, Andrade atd.) a technologickým vývojem, při zachování co nejširší možné ochrany poškozených provozem vozidla.

Při legislativním procesu se ve verzi návrhu Evropské komise nejprve pracovalo s variantou „type approved“ principu, kdy (zjednodušeně řečeno) vše, co je bráno za vozidlo dle Nařízení EU 168/2013, by spadalo pod povinnost MTPL, plus by se navíc vydefinovaly ty další kategorie vozítek, která jsou provozována a která se jeví jako potenciálně riziková (segway, elektrokoloběžky atd.). K samotnému konci legislativního procesu, v rámci tzv. trialogů, byl ještě prosazen i ten aspekt, že vozidlem spadajícím pod povinnost MTPL není takové vozítko, kde motor plní jen pomocnou funkci, čímž ze scopu vypadla elektrokola. 

Dalším vývojem v legislativním procesu v rámci projednávání zejména na půdě Evropského parlamentu však došlo k definičnímu posunu. Kvůli predikci toho, že „type approved“ princip s v podstatě taxativním vymezením dalších druhů vozítek by do budoucna způsobil nutnost opětovné revize MID, byl zvolen naprosto odlišný přístup. Evropský parlament upustil od souladu s příslušným Nařízením a zadefinoval toliko kombinaci rychlosti a provozní hmotnosti pro posouzení toho, jaké kategorie vozidel spadnou nově pod povinnost MTPL. Jedná se tak o veškerá vozidla s rychlostí nad 25 km/h či s provozní hmotností nad 25 kg a rychlostí nad 14 km/h. Dalším kritériem je pak užití vozidla v době škody, zda sloužilo primárně pro transport osob a věcí, či plnilo funkci pracovního stroje, a tudíž případná škoda není likvidní z MTPL.

Tímto shora zmíněným vývojem však vzniká rozpor mezi současnou právní úpravou, zejména zákona č. 168/1999 Sb., a dále pak zákona č. 56/2001 Sb., kdy těžší a rychlejší elektrokola s rychlostí nad 25 km/h jsou brána jako vozidla podléhající registraci a pojištění (ovšem dle sdělení Ministerstva dopravy majitelé tuto povinnost dodržují jen výjimečně) a definicí v MID.

 Valná většina členských států EU, včetně Německa, Itálie a Francie se rozhodla jít nad rámec Směrnice a tato rychlá elektrokola budou i nadále registrovat a pojišťovat (za sazby mopedu). Elektrokola pod 25 km/hod povinně nepojišťují, berou je jako běžná kola a případné škody způsobené jejich provozem mohou být kryty maximálně z pojištění běžné občanské odpovědnosti. Zde je však třeba podotknout, že na rozdíl od nás, má v ostatních, zejména západních členských státech, toto ryze komerční pojištění sjednána valná většina občanů, a to na dostatečné limity pojistného plnění – korespondujícími s limity vyžadovanými pro MTPL v rámci MID.
V rámci připravované národní legislativy tak máme v podstatě dvě možnosti – buď zachovat stávající princip a rychlá elektrokola dále registrovat a povinně pojišťovat na MTPL, nebo je dle definice dané MID z MTPL vyloučit. V případě zvolení druhé varianty by však musela být široká veřejnost upozorněna na skutečnost, že většina členských států může jít v rámci svých národních legislativ nad rámec definice MID a bude striktně vyžadovat splnění povinnosti MTPL pro rychlá elektrokola, se všemi konsekvencemi za nesplnění této povinnosti. Bude tak třeba, pokud by český zákonodárce šel opačnou cestou, na tuto skutečnost pamatovat a například při cestách na dovolenou s elektrokoly se pro tyto účely řádně pojistit.

Jakou cestou se bude ubírat zbrusu nová legislativa, reflektující veškeré změny a dopady MID, nám však ukáže již blízká budoucnost. Neboť nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla musí být účinný nejpozději k 1. lednu 2024.

Autor: Lucie Žulavská