Celkové předepsané smluvní pojistné podle aktuální metodiky ČAP z předběžných výsledků získaných od členů asociace dosahuje za 1. čtvrtletí roku 2021 hodnoty 37,7 mld. Kč. „Meziročně se navýšilo o 2,4 %, když narostlo téměř o 890 mil. Kč. Ve srovnání s 6% růstem zaznamenaným za stejné období minulého roku se ale jedná o znatelné zpomalení tempa růstu. Tento výsledek ovlivňuje vývoj v obou hlavních segmentech, tedy jak v životním, tak neživotním pojištění,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, analytik České asociace pojišťoven.

Vývoj v segmentu životního pojištění

Předepsané pojistné v životním pojištění meziročně stouplo o 1,8 % a dosahuje výše 11,9 mld. Kč, tedy o 210 mil. Kč více než před rokem, kdy ale posilovalo o 2,7 %. Tato tendence je ještě více patrná v dominantní skupině běžně placených smluv, které mají na celkovém počtu více než 90 % podíl. Jejich dynamika růstu zpomalila z průměrných 3,1 % v roce 2020 na současných 1,6 %. I tak pojistné narostlo o 182 mil. Kč a jen potvrzuje z dlouhodobého pohledu vyrovnaný vývoj těchto produktů. Objemu jednorázově placeného pojistného přibývá více, aktuálně o 11 %, ale jeho vývoj je značně rozkolísaný a na celkový výsledek má jen okrajový dopad.

Jaroslav Urban k tomu doplňuje: „Nadále ubývá smluv životního pojištění. Meziročně jich je o 2 % méně, což odpovídá poklesu o cca 103 tis. Aktivních smluv ke konci 1. čtvrtletí 2021 zůstává 5 015 tis. Od začátku roku 2020 dochází postupně k pozvolnému zrychlování tohoto trendu.“

Obchodní produkce životního pojištění

I počet nově uzavíraných smluv životního pojištění dále klesá. Meziročně se celkově snížil o 6,8 tis., resp. o 5,9 %. Celkem se během 1. čtvrtletní 2021 sjednalo téměř 109 tis. nových pojistek a z tohoto počtu připadá téměř 105 tis. na běžně placené smlouvy. Navzdory popsanému vývoji objem produkčního pojistného stoupl. V tomto případě ale logicky hraje dominantní roli jednorázově placené pojistné. To meziročně narostlo o 361 mil. Kč na hodnotu 2,6 mld. Kč. Běžně placené pojistné se spolu s tím navýšilo o 58 mil. Kč na více než 1,3 mld. a dohromady dosahují hodnoty téměř 4 mld. Kč.

Vývoj v segmentu neživotního pojištění

I růst předepsaného pojistného v neživotním pojištění v meziročním srovnání polevil a tento pokles dynamiky je navíc výraznější než u již zmíněného životního pojištění. V 1. čtvrtletí 2021 se předepsalo o 679 mil. Kč více a celkové pojistné se blíží hodnotě 25,8 mld. Kč. To odpovídá meziročnímu navýšení o 2,7 %, což kontrastuje se 7,1% růstem v minulém roce. Tato tendence se projevila ve všech sledovaných odvětvích a skupinách pojištění s jedinou výjimkou retailového majetkového a odpovědnostního pojištění, kde se naopak dosáhlo lepších výsledků než v loňském roce.

Dominuje pojištění vozidel, ale jeho růst od začátku roku zpomaluje

Dominantní je i nadále pojištění vozidel, které má na celkovém předpisu neživotního pojištění více než 50% podíl. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo předepsané pojistné hodnoty necelých 7,1 mld. Kč, tedy o 4,3 % více než ve stejném období roku 2020. Dynamika růstu se ale snížila o 2,9 p. b. Ještě výraznější snížení dynamiky se projevuje v havarijním pojištění vozidel, které sice rostlo o srovnatelných 4,1 % a překonalo částku 6,2 mld. Kč, ale oproti 10,8% růstu v roce 2020 se jedná znatelnou změnu proti stavu z posledních let. Zmíněný vývoj je v pojištění odpovědnosti částečně podpořen i stále se navyšujícím počtem pojištěných vozidel, který aktuálně stoupá o 2,4 %. V havarijním pojištění je situace odlišná. Oproti stabilnímu cca 3% posilování během celého roku 2020 roste nyní počet havarijně pojištěných vozidel meziročně jen o 1,1 %.

Pro hlavní odvětví neživotních pojištění platí za 1. čtvrtletí 2021 následující srovnání:

  • V podnikatelském pojištění rostlo předepsané pojistné o 5,3 %, meziročně stouplo o 334 mil. Kč a dosáhlo výše 6,6 mld. Kč. V 1. čtvrtletí 2020 sice posilovalo o výrazných 10,3 %, ale poté se vývoj stabilizoval těsně pod 5% hranicí, na což navazuje i aktuální výsledek. Počet smluv se meziročně téměř nezměnil. Nepatrně jich přibylo o necelé 1 %.
  • Retailovému majetkovému a odpovědnostnímu pojištění se dařilo. Předepsané pojistné se navýšilo o téměř 232 mil. Kč a přiblížilo se hodnotě 3,5 mld. Kč. S meziročním růstem o 7,2 % překonalo loňský výsledek o 2,3 p. b.
  • V ostatních odvětvích a skupinách rizik mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i firem dochází od roku 2020 k významnému meziročnímu propadu. V tomto segmentu pokrývajícím také léčebné výlohy a další rizika cestovního pojištění, pojištění cizinců apod. významně pokleslo předepsané pojistné, a to aktuálně téměř o 15 %. Změna trendu nepochybně souvisí s plným propuknutím pandemie v prvních měsících loňského roku a s následným zavedením souvisejících protiepidemických opatření.

Majetkové škody

Klienti nahlásili členským pojišťovnám ČAP během 1. čtvrtletí roku 2021 prozatím necelých 47 tis. pojistných událostí z pojištění majetku (bez zahrnutí pojištění vozidel) a ty jim na náhradách vyplatily přes 1,7 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 tak členové asociace řešili o 45 % méně škod a odpovídající náhrady byly o 36 % nižší. Jaroslav Urban vysvětluje: „Důvodem je především aktuální absence významných škod způsobených vichřicemi. Jejich počet meziročně klesl o 96 % a vyplatil se jen zlomek loňské hodnoty, necelá 3 %. Naopak značně přibylo škod z tíhy sněhu, což koresponduje s bohatší sněhovou nadílkou. Necelých 3 800 škod si vyžádalo kompenzace blížící se částce 104 mil. Kč. Přitom vloni se jednalo přibližně o dvacetinu těchto hodnot. Přesto jejich počet ani objem nemůže kompenzovat výše uvedený propad nebo celkový pokles.“

U ostatních rizik se tak významné meziroční výkyvy neudály. Nejvyšší škody tradičně způsobily požáry, nyní téměř za 429 mil. Kč, ale nebývá jich tolik jako vodovodních havárií. Těch v 1. čtvrtletí nastalo téměř desetkrát více, necelých 11 tis., a odpovídající výše škody dosáhla 304 mil. Kč. Samostatně hranici sta milionů překročilo ještě riziko poškození nebo zničení stroje s necelými 143 mil. Kč. Takových událostí nastalo přibližně 1 400, v meziročním srovnání o pětinu méně.