Úrazové pojištění

Úraz – doba nezbytného léčení

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení úrazu“:

 • část vyplňuje pojištěný,
 • část vyplňuje lékař (některé pojišťovně stačí předložit jen lékařskou zprávu).

2. Nezapomeňte vyplnit:

 • čísla všech pojistných smluv, které máte u dané pojišťovny sjednány na riziko úrazu;
 • datum úrazu;
 • adresu zdravotnického zařízení, kde jste se léčil.

3. Můžete přiložit i kopie lékařských zpráv, které máte k dispozici, příp. další doklady vztahující se k pojistné události (výsledky odborných vyšetření, propouštěcí zprávu v případě hospitalizace, operační protokol, protokol o pracovním úrazu, protokol policie apod.).

Trvalé následky

 • Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení trvalých následků úrazu“:
 • část vyplňuje pojištěný,
 • část vyplňuje lékař.
 • Přiložte lékařské zprávy týkající se předmětného úrazu (výsledky odborných vyšetření, propouštěcí zprávu v případě hospitalizace, operační protokol apod.).
 • V případě, že příčinou úrazu byla dopravní nehoda nebo z jiného důvodu úraz vyšetřovala policie, přiložte kopii policejního protokolu.
 • Na základě výzvy navštivte smluvního lékaře pojišťovny, který provede ohodnocení trvalých následků.
 • Pojistné plnění uplatněte až po ustálení zdravotního stavu (ukončení léčení a rehabilitace).
 • Nejzazší termín pro uplatnění pojistné události jsou čtyři roky od vzniku úrazu.

Smrt následkem úrazu

 • Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení úrazu“.
 • Přiložte:
 • kopii úmrtního listu;
 • kopii lékařské zprávy o příčině smrti nebo jiný doklad, kde je příčina smrti uvedena (např. kopii listu o prohlídce mrtvého, kopii pitevního protokolu nebo výpis úmrtní diagnózy z matriky, která úmrtní list vystavila);
 • usnesení nebo protokol policie v případě, že úmrtí šetřila (autonehoda, napadení apod.).
 • Pokud není ve smlouvě uvedena obmyšlená osoba (osoba, které vzniká právo na pojistné plnění), vznikne nárok na pojistné plnění osobám podle § 51 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Pro zjištění těchto osob uveďte jméno a adresu notáře, který vyřizuje pozůstalost, příp. příslušný soud.
 • Pokud je obmyšlenou osobou nezletilé dítě, doložte potvrzení soudu o jeho zákonném zástupci nebo souhlas soudu s výplatou plnění nezletilému. Pojišťovna může požadovat i další doklady, např. kopii rodného listu dítěte apod.
 • Většina pojišťoven vyžaduje ověřené kopie všech dokladů. Ověření může provést pověřený pracovník pojišťovny, notář, pracovník městského (obecního) úřadu, pošty apod.
Copyright © 2023