POVODŇOVÉ MAPY

Povodňové mapy slouží pojistitelům jako primární zdroj k ohodnocení rizika povodně a záplavy na území ČR. Členské pojišťovny ČAP využívají systém jako jeden ze zdrojů pro kalkulaci cen pojistného u majetkového pojištění.

Jednotlivé zóny ukazují míru rizika zasažení povodní v dané lokalitě z pohledu pojistného trhu. Při použití povodňového zónování pro jiné účely než pro účely pojištění je nezbytné podrobné odborné posouzení hodnoceného místa ze strany uživatele.

Informace uvedené v mapách jsou standardem ČAP, od něhož se mohou pojišťovny odchýlit v souladu s vlastní obchodní strategií, jakož i na základě dalších podkladů, např. historických záznamů škod z povodně nebo záplavy v daném území.

Od 1. února 2023 nově nabízíme uživatelům, v rámci modernizace Povodňového portálu ČAP, komplexní informace o nemovitostech včetně informací o nebezpečí povodně i pro komerční účely jako zpoplatněnou službu. (Tisková zpráva)

Aktualizovaná sada povodňových map RZ2023 vznikla v letech 2022-2023. Jedná se o nejnovější, již 5-tou generaci map nebezpečí říčních i přívalových povodní od společnosti Intermap Technologies, s.r.o., která vznikla použitím:

  • vysoce přesného státního digitálního modelu reliéfu (DMR4G) od ČÚZK
  • dat o N-letých průtocích z více než 200 státních měřících stanic ČHMÚ
  • informací o státních protipovodňových opatřeních na 9 tis. km toků, nad rámec protipovodňových opatřených celoplošně zahrnutých v modelu terénu
  • podstatně rozšířeného počtu překážek v proudění (přehrad, jezů atd.) využívaných k modelování
  • 2D hydraulického modelování s novými výstupy:
    • mapy rychlosti proudění
    • mapy doby záplavy

Upozornění:

Autorská práva a duševní vlastnictví

Obsah databáze s daty o riziku povodní/záplav je chráněn autorskými právy společnosti Intermap Technologies, s.r.o. a vlastníků dat v databázi obsažených.

Odpovědnost za obsah

Společnost Intermap Technologies, s.r.o. vynaložila maximální možné úsilí při modelování map nebezpečí povodně a z nich vytvořených tarifních zón ČAP, ve snaze nasimulovat skutečný stav chování přírodních jevů pro potřeby pojišťovnictví. Na informace zde zveřejněné se nevztahuje žádná záruka správnosti, přesnosti, aktuálnosti, dostupnosti a úplnosti. Intermap Technologies, s.r.o. nenese odpovědnost za přímé či nepřímé škody vzniklé nesprávným použitím nebo použitím nesprávných a neúplných informací. Intermap Technologies, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za tržní hodnotu nemovitostí a za dopady na její změnu v důsledku aplikace informace o povodňovém nebezpečí. Společnost Intermap Technologies, s.r.o. tuto odpovědnost vylučuje jak vůči Objednateli, tak i vůči jeho případným koncovým klientům. Intermap Technologies, s.r.o. nezaručuje bezprostřední opravu případných nesprávných údajů na základě požadavků fyzické nebo právnické osoby.

©2023 Intermap Technologies, s.r.o.

Nositelem autorských práv k zobrazovaným povodňovým zónám je společnost Intermap Technologies, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

©2023 CEDA Maps a.s.

Nositelem autorských práv k zobrazeným mapovým podkladům je společnost CEDA Maps a.s. Všechna práva vyhrazena.

Vykonavateli autorských práv k ostatním datům jsou jejich vlastníci. Jména subjektů a produktů, pokud jsou ochrannými známkami, jsou ochrannými známkami jejich vlastníků.

Copyright © 2023