Akceptace návrhu smlouvy

Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresár návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu.

Aktuální hodnota individuálního účtu

Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Alokační poměr

Poměr, ve kterém se pojistné umisťuje do jednotlivých podílových fondů.

Anuita

Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.

Asistenční služba

Pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště; spočívá v závazku pojišťovny, která provozuje pojišťovací činnost podle pojistného odvětví č. 18 části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, poskytnout na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnou pomoc osobě oprávnněé podle pojistné smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události.

Běžné pojistné

Pojistné stanovené za pojistné období.

Bonifikace

Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění.

Časová cena

Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

Čekací doba

Doba po jejímž uplynutí vzniká nárok na plnění (obvykle v soukromém zdravotním pojištění).

Činnost související s pojišťovací nebo zajišťovací činností

Zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací nebo zajišťovací činností, poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob a šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou a další činnosti se souhlasem ministerstva.

Copyright © 2023