Pojistná hodnota

Nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

Pojistná smlouva

Právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany. Pojistnou smlouvu lze též definovat jako dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění.

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistné

Úplata za soukromé pojištění.

Pojistné nebezpečí

Možná příčina vzniku pojistné události.

Pojistné období

Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

Pojistné plnění

Peněžní částka vyplacená pojistitelem jako náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

Pojistné podmínky

Podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky.

Pojistné riziko

Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

Pojistník

Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.

Copyright © 2021