without prejudice bez prejudice (aniž je dotčeno)

Uvedení těchto slov v souvislosti s výplatou pojistného plnění znamená, že v žádném případě nejde o precedens ve vztahu k budoucím podobným škodám.

workers compensation pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci zaměstnanců

  1. Toto pojištění má v jednotlivých zemích rozdílný rozsah pojistné ochrany. V České republice jde o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
  2. Pojištění nákladů lékařské péče a rehabilitace zaměstnanců, kteří utrpěli úraz v zaměstnání nebo při cestě do práce a z práce nebo dostali nemoc z povolání.

wrap-up insurance zabalené pojištění

Široké pojištění odpovědnosti více podnikatelských činností u velkých projektů (například bytové komplexy).

writing písemně

Písemně znamená v textové formě (čitelným písmem), na papíře nebo trvalém nosiči. Písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

yacht insurance pojištění jachet

Jachta je rekreační plavidlo, které nenese komerční náklad. Jachty jsou samozřejmě rozdílné velikosti a technického vybavení. Pojištění se může lišit např. pojistnou částkou, ale z hlediska nabízených pojistných nebezpečí je v podstatě totožné pro jachty všech velikostí a vybavení. Lze sjednat povinné pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění, úrazové pojištění pro posádku a možná pojištění právních výloh a pojištění léčebné péče. Tato pojištění lze sjednat v balíčku jako sdružené pojištění nebo i separátně. Přínosem může být využití specializovaného pojišťovacího makléře se zkušeností v této oblasti pojištění.

yield výnos, výtěžek

  1. Výnos vzniklý z investice vyjádřený jako úrok nebo dividenda.
  2. Například výnos z cenného papíru vyjádřený v % jeho nominální ceny nebo tržní ceny.

yield on capital kapitálový výnos, kapitálový výtěžek

Výnos z investovaného kapitálu vyjádřený v % k celkovému vloženému kapitálu.

Copyright © 2023