ZPROSTŘEDKOVATELÉ

Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví

Jednání jménem pojistitele nebo zákazníka odlišné od poskytování pojištění, které spočívá v:

  • nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně srovnávání pojištění;
  • předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění;
  • provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění;
  • sjednání nebo změně pojištění;
  • pomoci při správě pojištění a při uplatňování práv z pojištění.

Pojišťovací zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba, která je na základě zápisu do registru České národní banky způsobilá vykonávat činnost zprostředkování pojištění.

Podmínky pro výkon činnosti zprostředkování pojištění upravuje zákon č. 170/2018 Sb., o zprostředkování pojištění a zajištění (ZDPZ).

Registr zprostředkovatelů, který vede Česká národní banka, obsahuje seznam pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří splňují podmínky zákona a jsou oprávněni provozovat činnost pojišťovacího zprostředkovatele.

Česká asociace pojišťoven vyvinula a provozuje elektronický výměnný informační systém (ELVIS) za účelem odhalování protiprávních jednání zprostředkovatelů (§ 129 odst. 6 zákona č. 277/2009 Sb.). Systém umožňuje výměnu informací o pojišťovacích zprostředkovatelích, jejichž jednání vůči pojišťovně nebo vůči klientům lze hodnotit jako protiprávní. Na využití systému se mohou za stejných podmínek podílet všechny členské pojišťovny České asociace pojišťoven.

Kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů

Samostatný zprostředkovatel

Samostatným zprostředkovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou. Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pojištění jako:

  • pojišťovací agent, pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu;
  • pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka.

Pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř uzavírají pro výkon činnosti s pojišťovnou nebo zákazníkem smlouvu, která musí mít písemnou formu. Samostatný zprostředkovatel musí být pojištěn pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením některé z povinností samostatného zprostředkovatele dle ZDPZ. Podle přímo použitelného nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 (IDD), musí být s účinností od 12. června 2020 pojistný limit sjednán v hodnotě nejméně 1 300 380 EUR na jednu pojistnou událost a 1 924 560 EUR pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce. Pojištění musí být sjednáno u pojišťovny se sídlem v členském státě nebo u pojišťovny se sídlem v jiném než členském státě, která podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky, a musí být sjednáno tak, aby spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila vyšší z limitů 5000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění.

Použije-li pojišťovna nebo zajišťovna při své činnosti samostatného zprostředkovatele, nehradí škodu jím způsobenou; pokud ho však nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě.

Vázaný zástupce

Vázaným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě zápisu vázaného zástupce do registru. Vázaný zástupce uzavírá pro výkon činnosti spočívající ve zprostředkování pojištění nebo zajištění na základě oprávnění podle odst. 1 se zastoupeným smlouvu, která musí mít písemnou formu. Smlouvu lze uzavřít pouze s jedním zastoupeným. Za osobu, jejíž jednání je přičitatelné zastoupenému, se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za přestupek považuje také vázaný zástupce.

Použije-li samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je ČR, při své činnosti vázaného zástupce, nahradí škodu jím způsobenou, jako by ji způsobil sám. Pojišťovna nebo zajišťovna takovou škodu nehradí; pokud však samostatného zprostředkovatele nebo pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je ČR, nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.

Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel

Doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem se rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat pojištění na základě zápisu doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele pro daného zastoupeného do registru. Zastoupeným, tedy osobou, se kterou má doplňkový pojišťovací zprostředkovatel uzavřenu písemnou smlouvu o zprostředkování pojištění nebo zajištění, může být pojišťovna, samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským státem jiným, než je ČR. Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel může zprostředkovávat pouze pojištění, které je doplňkovou službou k dodávanému zboží nebo poskytované službě, a to pouze jako svoji doplňkovou činnost. Za osobu, jejíž jednání je přičitatelné zastoupenému, se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za přestupek považuje také doplňkový pojišťovací zprostředkovatel.

Použije-li samostatný zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je ČR, při své činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, nahradí škodu jím způsobenou, jako by ji způsobil sám. Pojišťovna nebo zajišťovna takovou škodu nehradí; pokud však samostatného zprostředkovatele nebo pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je ČR, nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout