1. Pojištěním škodovým se rozumí soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události (viz § 3 písm. z) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů).
  2. § 2811 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zní: „Při škodovém pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.“.

Copyright © 2023