accident úraz, nehoda

1.    Úrazem se pro účely tohoto zákona rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání soukromého pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt (viz. § 60 odst. 2 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů).

 2.    Nehoda je neočekávaná, nepředvídaná událost mimo kontrolu pojištěného mající za následek například ztrátu majetku.

accident and health insurance úrazové a zdravotní pojištění

Pojištění pro případ úrazu, pro případ smrti v důsledku úrazu a následných léčebných výloh (plnění pro případ prevence, lékařských výloh a mimořádné péče je limitováno).

accident insurance úrazové pojištění

Z úrazového pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši stanovené v pojistné smlouvě, došlo-li k úrazu pojištěného. Úrazové pojištění lze sjednat jako pojištění škodové nebo pojištění obnosové (viz. § 60 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů).

accident year rok nehody

Kalendářní nebo účetní rok, ve kterém došlo k nehodě nebo škodě.

accident year basis roční báze událostí

Účetní položky - například nastalé škody jsou založeny na událostech, které se udály v rámci daného účetního období.

accidental death and dismemberment insurance pojištění pro případ smrti následkem úrazu a pro případ tělesného poškození

V případě smrti následkem úrazu získává pojistné plnění oprávněná osoba, kdežto v případě tělesného poškození (ztráta končetiny) pojištěný.

accidental death clause doložka o smrti následkem úrazu

Kromě plnění v případě smrti se oprávněné osobě vyplácí další plnění, pokud ke smrti dojde následkem úrazu.

accidental death insurance pojištění pro případ smrti následkem úrazu

V případě smrti následkem úrazu získává pojistné plnění oprávněná osoba.

accidental pollution náhlé znečištění

Náhlé, jednorázové znečištění způsobené zpravidla technologickou havárií nebo živelní škodnou událostí (životní prostředí).

accommodation business obchod z ochoty

Obchod přijatý z ochoty, i když jej pojistitel nepovažuje za standardní. Pojistitel totiž zohledňuje celkovou činnost a přínosy daného pojišťovacího zprostředkovatele.

Copyright © 2023