admitted assets uznaná (přípustná, povolená) aktiva

Aktiva uznaná v příslušné směrnici EU pro výpočet solventnosti pojišťovny.

admitted company povolená společnost

Společnost, jež má povolení k činnosti dle zákona.

advance funding financování (placení) předem

Placení pojistného předem, tj. před stanoveným dnem splatnosti.

advanced payments platby předem

Výplaty pojistného plnění v předstihu před plánovaným datem.

advanced premium pojistné zaplacené předem

  1. Pojistné zaplacené před stanoveným datem splatnosti. U některých pojistných smluv je pro takový případ dohodnuta sleva z pojistného.
  2. První pojistné zejména tam, kde se aplikuje pohyblivé pojistné, které se vyúčtuje, až je známa jeho výše.

adverse selection adverzní selekce (nepříznivý výběr)

Nákup pojištění ve větší míře osobami s nadprůměrnou pravděpodobností pojistné události než osobami s podprůměrnou pravděpodobností (pojistitelé obvykle reagují zvýšením pojistného nebo nepojišťují vůbec; v některých zemích je nepojistitelné například riziko povodně).

advertisers liability insurance pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti pracovníků v reklamě

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou nedbalostí či opomenutím, což může vést k žalobě pro urážku na cti, pro pomluvu, hanobení apod.

advertising injury škoda (újma) způsobená reklamou/obchodním zveřejněním informací

  1. Škoda způsobená podnikatelem při reklamě jeho produktů a služeb, ale může jít i porušení autorských práv, práv k obchodní známce či zásah do soukromí.
  2. Z pojištění odpovědnosti se může hradit rovněž škoda způsobená zveřejněním informací, tedy imateriální újma fyzické nebo právnické osobě (US).

affiliated investment risk přidružené investiční riziko

Riziko, že investici do společnosti v rámci téhož konglomerátu nebo téže skupiny může být obtížné prodat s ohledem na ztrátu její hodnoty či s ohledem na odsávání finančních zdrojů dané společnosti.

affiliation contracts smlouvy o přidružení

Smlouva, na jejímž základě se akciová společnost podrobuje managementu jiné osoby (například holdingové společnosti) nebo se zavazuje k převodu svého zisku na tuto společnost.

Copyright © 2023